ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON - İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNDE GÖREV DAĞILIMI FAKTÖRÜNÜN ROLÜ: ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 443-454
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Yirmi birinci yüzyılda bilgi ve insan, işletmelerin en önemli sermayesi haline gelmiştir. İşletmelerin sahip olduğu insan kaynağının niteliği, kendilerini rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlarken, varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından da en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla çalışanların motivasyonu ve iş tatmini, işletmelerin ciddiyetle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı da; çalışanların motivasyon-iş tatmini düzeyinin belirlenmesinde etkili bir faktör olarak düşünülen ‘görev dağılımı faktörünün” etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. .Araştırmanın hipotezleri, 2019 yılında, İstanbul ili Sultangazi ilçesinde faaliyette bulunan üç özel sağlık kurumunda test edilmiştir. Araştırma sonucunda; çalışanların görev dağılımlarına göre, motivasyon ve iş tatmini düzeylerinde farklılık olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the twenty-first century, knowledge and people have become the most important capital of businesses. The quality of the human resources of the enterprises, while keeping them one step ahead of their competitors, is one of the most important factors in terms of sustaining their existence. Therefore, the motivation and job satisfaction of the employees is an issue that companies should seriously focus on. The aim of this study is to investiagete whether the 'task distribution factor' is considered as an effective factor in determining the motivation-job satisfaction of the employees. The hypotheses of the study were tested in three private health institutions operating in Sultangazi district of Istanbul in 2019. As a result of the research; It was determined that there was a difference in motivation and job satisfaction levels of employees according to the distribution of tasks.

Keywords