YENİ KENTSEL TÜKETİM MEKÂNI OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE EV KADINLARI

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 122-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel tüketim toplumunda mekân metalaştırılmış ve alım-satımın konusu olan bir metaya dönüşmüştür. Bir meta olarak tüketilen mekânlardan biri ise alışveriş merkezleridir. Alışveriş merkezleri taşıdıkları sembolik meta değerleri dolayısıyla tüketiciler arasında tüketime ve tüketmeye ilişkin yeni eğilim, tutum ve algıların oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca alışveriş merkezleri, tüketebilmenin oldukça önemli hale geldiği günümüz dünyasında, bulundukları yerlerin kentsel alanlar olarak algılanmasını da sağlamaktadır. Böylece, metalaşan mekân algısının en temel göstergelerinden biri olan alışveriş merkezleri hem tüketime ilişkin bireysel algı ve eğilimlerin oluşma yerlerine hem de tasarlandıkları alanlarda kentsellik ve kentlilik bilincinin oluştuğu uzamlar haline gelmektedirler. Bu çalışma, alışveriş merkezlerinin teorik olarak ileri sürülen bu niteliklere sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan bir alan araştırmasıdır. Bu amaçla çalışma, Gaziantep iline bağlı Araban ilçesindeki 81 ev kadını ile yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda elde edilen verilere dayanmaktadır. Elde edilen veriler değerlendirilmiş ve Araban ilçesinde yaşayan ev kadınlarının tüketim mekânlarına ilişkin tercihlerine bağlı olarak geliştirdikleri tüketim eğilimleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Space is commodified and transformed into a commodity that is the subject matter of buying and selling, in a global consumer society. One of the places, which is consumed as a commodity, is shopping centres. As a result of their symbolic commodity values, shopping centres create new trends, attitudes and perceptions about consumption and consuming among consumers. Furthermore, shopping centres cause their location to be perceived as urban areas in today’s world, where consuming has become a very important activity. Therefore, shopping centres, which are one of the most important indicators of commodified space perception, are becoming both the places, where individual consuming perceptions and tendencies are constructed, and the spaces, where urbanism and urbanity consciousness are formed, in the areas that they are designed. This study is a field study conducted to determine whether the shopping centres have these theoretically suggested qualities. For this purpose, this study is based on the data obtained from in-depth interviews with 81 housewives in Araban district of Gaziantep province. The data obtained were evaluated and the consumption trends developed by housewives living in Araban district depending on their preferences about consumption places were tried to be revealed.

Keywords