PSİKOLOJİ BİLİMİNİN KÖKENİNİ ANLAMAK AÇISINDAN ORTAÇAĞ VE RÖNESANS AVRUPASI İLE TÜRK- İSLAM MEDENİYETİNİN BAKIŞ AÇISININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2019 -97
Number of pages: 119-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada psikolojinin bilim olma sürecinde ortaçağ, Rönesans ve Türk-İslam medeniyetlerindeki varoluş yolculuğu karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Psikolojinin bilimsel çerçevede gelişim sürecini anlamak için antik dönemlerden yola çıkarak düşünce tarihini anlamak gerekir. Antik Yunan dönemindeki felsefi oluşumlar, yaklaşımlar ve bakış açısı daha sonradan Avrupa ve Türk İslam toplumlarında yetişen düşünürlere, bilim adamlarına adeta bir pusula gibi yön vermiş, destek olmuştur. Tabiî ki bu konudaki yaklaşımları sadece Antik Yunan felsefe öğretileriyle sınırlamak doğru bir yöntem değildir. Eski mısır, Babil, Sümer ve Hitit bilim ve felsefi yaklaşımları da zemin oluşturmada önemli bir paya sahiptir. Bu araştırma da psikoloji biliminin doğuş ve gelişiminde etkili olan unsurlar ve farklı toplumlarda ki gelişim aşamaları incelenmektedir. Felsefi eğilimler, din, kültürel boyut gibi birçok faktörün psikoloji bilimine bakış açısını nasıl etkilediği ve yansımalarının ne olduğunu bilmek, kökene inmek bu bilim dalının anlaşılması açısından çok önemlidir.

Keywords

Abstract

In this study, the journey of existence of medieval, Renaissance and Turkish-Islamic civilizations in the process of becoming a science is discussed comparatively. In order to understand the development of psychology in the scientific framework, it is necessary to understand the history of thought from ancient times. The philosophical formations, approaches and perspectives of the ancient Greek period have led the thinkers and scientists who grew up in European and Turkish Islamic societies as a compass. Of course, it is not the right method to limit the approaches on this subject to the teachings of Ancient Greek philosophy. Ancient Egyptian, Babylonian, Sumerian and Hittite science and philosophical approaches also play an important role in forming the ground. In this research, the elements that are effective in the birth and development of psychology and the stages of development in different societies are examined. Knowing how many factors such as philosophical tendencies, religion and cultural dimension affect the point of view of psychology and its reflections is important for understanding this discipline.

Keywords