PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ÖNEMİ VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 512-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, psikolojik sözleşmenin kuramsal çerçevesinin açıklanması ile psikolojik sözleşmenin örgütler açısından önemi hakkında bilgi verebilmektir. Nitel desenli bu çalışmada alanyazın taraması modeli kullanılmıştır. Bu modelde konu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın taraması yapılmıştır. Artan rekabet ve değişen yaşam koşulları ile psikolojik sözleşme kavramı işletmeler için gün geçtikçe önem kazanmaktadır. İş görenler işverenlerine karşı ve işverenlerin iş görenlerine karşı yerine getirmekle zorunda oldukları yükümlülüklere dair iş görenlerin sahip oldukları algılara işaret eden psikolojik sözleşmenin varlığından bahsetmek mümkündür. Araştırma sonuçlarına göre; psikolojik sözleşme, işverene ve iş görene karşılıklı bazı sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklar, iş gören açısından çok çalışmak, bağlılık, örgütün itibarını korumak, fazla mesai yapmak, dürüst olmak, müşteri ve iş arkadaşlarına saygılı davranmak vb. olarak sıralanabilirken; işveren açısından, performansa dayalı olarak eşit ücretlendirme yapmak, eğitim ve geliştirme fırsatları sunmak, terfi ve yükselme fırsatları sunmak, iş güvenliği sağlamak, memnuniyet veren ve güvenilir bir iş çevresi yaratmak, performansa dayalı geri bildirim yapmak olarak sıralanabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain the theoretical framework of psychological contract and to give information about the importance of psychological contract for organizations. In this qualitative study, literature review model was used. In this model, domestic and foreign literature on the subject was searched. With the increasing competition and changing living conditions, the concept of psychological contract is gaining importance for businesses. It is possible to talk about the existence of a psychological agreement which indicates the perceptions of the employees about the obligations that employers have to fulfill against their employers and against their employers. According to the results of the research; The psychological contract imposes some mutual responsibilities on the employer and the employer. These responsibilities can be listed as working hard, loyalty, protecting the reputation of the organization, working overtime, being honest and respecting customers and colleagues; From the employer's point of view, it can be listed as making equal remuneration based on performance, providing training and development opportunities, offering promotion and promotion opportunities, providing job security, creating a satisfactory and reliable business environment, and providing performance based feedback.

Keywords