MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME DÖNÜŞÜM KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SÜREÇTE GRAFİK TASARIM

Author:

Number of pages: 295-313
Year-Number: 2019-95

Abstract

Modernizm sonrası olarak adlandırılan postmodern dönem, sanat ve tasarım dahil olmak üzere sosyal bilimler içerisinde birçok alanı farklı biçimlerde etkilemiştir. Modernizmin temelini kavramak, postmodern yaklaşımı anlayabilmek için gerekli olan önemli bir aşamadır. Bu bağlamda modernizmin sanat ve tasarım etkinliklerinin temelini oluşturma biçiminin; postmodernizmin modernizmi değiştirme biçimini meydana getirdiği söylenebilir. Bu makalede modernizm temelinde, postmodernizmin sosyal bilimler üzerindeki kavramsal etkisi dikkate alınarak, postmodern içeriğin sanat ve tasarım alanına yansıma biçimleri üzerinde durulup, modernizm ve postmodernizm arasında gerçekleşen zincirleme dönüşüm, “grafik sanatlar bakımından çeşitli örnekler üzerinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu noktada tasarım çalışmalarında görülen yeni yaklaşımların; içerik ve biçim yönünden geçmişteki örneklere göre hangi noktalarda ayrıldığı tüm yönleriyle analiz edilmeye çalışılmıştır. İncelenen örneklerde Postmodernizmin grafik sanatlara yansıma biçiminde; teknolojinin yeni olanaklarını kullanan, tarihi referansları “daha farklı açılardan yorumlayan” ve modernizmin kuralcılığını ortadan kaldırarak, “kendisine göre bir takım yeni özgürlük alanları yaratan” tasarım ürünü eserlerin mevcut olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Postmodern period called as postmodernism has affected many fields in different patterns within social sciences including art and design. Comprehending the basis of modernism is an important phase required for understanding the postmodern approach. In this context, it can be said that the modernism’s style of creating the basis of artistic and design activities generates the style of postmodernism to change the modernism. In this article, it was tried to explain chain transformation between the modernism and postmodernism onto various samples in terms of “graphic arts” by emphasizing the reflection patterns of postmodern content on the artistic and design field by taking the theoretical impact of postmodernism on social sciences on the basis of the modernism. At this point, it was tried to analyze in which points the new approaches seen in design studies deviate in terms of content and style compared with the past samples in all its parts. In the examined samples, it was seen that there are works in the reflection pattern of Postmodernism on the graphic arts which use the new opportunities of technology, “interpret the historical references from more different perspectives” and “create a series of new freedom spaces in its own way” by removing the normativeness of modernism.

Keywords