SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİNİN DEĞERLEMESİ

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 110-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık Bakanlığı çalışanlarının, otantik liderlik algılarının örgütsel bağlılıklarına olan etkilerinin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın evrenini T.C. Sağlık Bakanlığı çalışanları, örneklemi ise Merkez Teşkilatı'nda çalışan 435 personelden oluşturmaktadır. Bilgi ve veriler Meyer, Allen, & Smith tarafından geliştirilmiş Örgütsel bağlılık ölçeği ve Walumbwa ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan “Otantik Liderlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Tanımlayıcı araştırma modeli ile gerçekleştirilen çalışmada bilgi ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Pearson Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucunda bazılarında zayıfta olsa örgütsel bağlılık ve otantik liderlik boyutları yani bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişkinin olduğu tespit edilerek “Sağlık Bakanlığı çalışanlarının örgütsel bağlılıkları ile otantik liderlik algıları arasında bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilebilir. Ancak hangi bağımlı değişkenlerin, hangi bağımsız değişkenler ile açıklanabileceği ve ilişkinin derecesinin ne olduğunu saptamak üzere Regresyon analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda duygusal bağlılık boyutundaki değişimin %10’unu ilişkilerde şeffaflık boyutu: devam bağlılığı boyutundaki değişimin %14’ünü ilişkilerde şeffaflık ve öz farkındalık boyutları; normatif bağlılık boyutundaki değişimin %18,0’ini içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve öz farkındalık boyutları açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

Evaluation of the effectiveness of the authentic leadership behaviors to organizational commitment of Ministry of Health employees is the purpose of this research. In this context, the universe of the research consists of employees of the Republic of Turkey Ministry of Health and the sample consists of 435 staff members working in Central Organization. Information and data are gathered by Organizational commitment scale developed by Meyer, Allen & Smith and Authentic Leadership Questionnaire developed by Walumbwa et al. In this research carried out with descriptive research method, descriptive statistics, Pearson Correlation and Regression analysis are used. As a result of the Pearson Correlation analysis, that there is are relationship (even if it is weak) between organizational commitment and dimensions of authentic leadership (dependent and independent variables) are detected and the hypothesis that ‘’there is a relationship between organizational commitments and authentic leadership perceptions of the employees of Ministry of Health’’ may be accepted. However, Regression analysis is performed to determine what dependent variables could be explained by which independent variables and what was the degree of relationship. As a result, 10% of the change in the dimension of emotional commitment is the dimension of transparency in relations: 14% of the change in the size of the continuous commitment is the dimensions of transparency and self-awareness in relations; 18.0% of the change in the normative commitment dimension explains the internalized morality and self-awareness dimensions.

Keywords