METAL SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019 -96
Language : null
Konu : Ekonomi
Number of pages: 60-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, işletmelerin klasik performans yöntemleri ile istedikleri sonuçlara ulaşması mümkün değildir. Bunun yerine, çalışanı tek taraflı olmayan, çok yönlü geri bildirimler sayesinde en etkin şekilde değerlendirebilen modern performans değerlendirme yöntemlerini tercih etmek gerekmektedir. Üstelik, stratejik yönetsel anlayış, çalışanların sadece bugünkü değil, gelecekteki performansının ve verimliliğinin belirlenmesi gerekliliğini de ortaya koymuştur. Bu çalışma kapsamında; ekonominin temel dinamiklerinden biri olan metal sektöründe, Kocaeli’nde bulunan KOBİ üstü firmaların personel yapıları incelenmiş ve sektörde bulunan firmaların çalışan yapısının, teknolojide meydana gelen ilerlemelere bağlı olarak mavi yakalı çalışandan, beyaz yakalı çalışana doğru ciddi oranda evirildiği görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, kurumsal işletmeler tarafından sıkça kullanılan 360 Derece Performans Değerlendirme Yönteminin; metal sektöründeki yöneticiler tarafından nasıl algılandığını, beklentileri ne oranda karşıladığını ortaya koymak ve metal sektöründeki çalışanlar üzerinde başarılı sonuçlar vereceğini ispatlamaktır.

Keywords

Abstract

Nowadays, it is impossible for an enterprise to achieve the required results by traditional performance management tools. Instead, modern performance management tools with effective feedbacks which can evaluate the employees in most objective ways need to be preferred. Strategic management approach also requires the need for evaluating the current and future performance and efficiency of the employees. In this context, the employee profiles of SME’s that operate in metal industry and are located in Kocaeli have been studied and it is stated that the employee profile switched from blue collar to white collar due to the technological improvements. The aim of this study is to define how 360 Performance Evaluation Management tool is perceived among managers in metal industry and to see to what extend this tool answers the industrial needs and lastly, to prove that this tool will give fruitful results in metal industry employees.

Keywords


 • Açıkgöz, N. ve Açıkgöz, N. (2001): “Tarımsal Araştırmaların İstatistiki Değerlendirilmesinde Yapılan Bazı Hatalar I. Tek Faktörlü Denemeler”, Anadolu, J. of AARI, 11(1), s.137.

 • Akal, Z. (2005): İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi (Çok Yönlü Performans Göster- geleri), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.

 • Arıkan, R. (2013): Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • Arslan, A. (2002): “360 Derece Geri Bildirim Bireysel Performanstan Kurumsal Perfor- mansa Geçişte Etkili Bir Araç”, Kalder Forum, 2 (6), İstanbul, s. 11-19.

 • Bingöl, D. (2016): İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Barutçugil, İ. (2004): Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

 • Çetin, C. ve Özcan, D. (2014): İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Decenzo, D.A., Robbıns, S.P. ve Verhults, S.L. (2017): İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelle- ri, Çetin C. ve Arslan L. (Çev.), Nobel Yayınları, Ankara.

 • Döverkaya, C. (2002): Performans Yönetimi ve 360 Derece Değerlendirme Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Erdoğan, A. (2015): İstatistiki Metotlar ve Matematik Modeller, Der Yayınları, İstanbul.

 • Erdoğan, A. ve Yıldırım, Y. (2015): “360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin İş Başarısı Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Yöneticilerine Yönelik Uygulama”, The Journal of Academic Social Science, Yıl:3 Sayı:10, Mart 2015.

 • Evans, M. (2015): www.exinfm.com (Erişim Tarihi: 13 Kasım 2018).

 • Fındıkçı, İ. (2003): İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınevi, İstanbul.

 • Gündoğdu, S. (2014): “Su Ürünlerinde Çoğunlukla Uygulanan Çoklu Karşılaştırma (Post Hoc) Testleri”, Journal of FisheriesSciences.com, 8(4), s.311.

 • Heathfıeld, S. (2018): www.thebalance.com (Erişim Tarihi: 18 Aralık 2018).

 • Kalaycı, Ş. (2005): SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınları, An- kara.

 • Kara, D. (2010): “Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak 360 Derece Geribildirim Süreci- nin Orta Kademe Yöneticilerin İş Başarısına Olan Etkisi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1): 87-97.

 • Kayri, M. (2009): http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt19/sayi1/051-064.pdf (Erişim Tarihi: 30 Mart 2019).

 • Mondy, R.W. ve Mondy, J.B. (2014): İnsan Kaynakları Yönetimi, Tozkoparan G. ve Çolak M. (Çev.), Nobel Yayınları, Ankara.

 • Performance Management Practitioner Series, 1997.

 • Sabuncuoğlu, Z (2013): İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulamalı), Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Saruhan, Ş.C. ve Yıldız, M.L. (2014): İnsan Kaynakları Yönetimi: Teori ve Uygulama, Beta Yayınevi, İstanbul.

 • UĞUR, A (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

 • Ward, P. (2006): www.360degreefeedback.net (Erişim Tarihi: 01 Kasım 2018).

 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S (2004): SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics