OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN ERKEK SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 101-109
Year-Number: 2019-95

Abstract

Sporcuların üst seviye de performans gösterebilmeleri için belirli bir atılganlık düzeyinde olmaları gerekmektedir. Atılganlık seviyesi düşük olan sporcuların performans düşüklüğü görülebilir. Bu da başarıyı doğrudan etkileyecektir. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmamızda, okul sporlarında oynayan erkek voleybolcuların atılganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini; Elazığ ilinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul sporları voleybol müsabakalarına katılan sporcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise; rastgele seçilmiş ortaöğretim düzeyinde oynayan 161 erkek voleybolcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (Yaş, sınıf, okul takımında oynama yılı, anne ve babanın eğitim durumu ve ailede başka spor yapan durumu) ve Rathus atılganlık envanteri kullanılmıştır. Voltan (1980) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Rathus atılganlık envanteri 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırmadaki verilerin analizi ve bulunan sonuçların hesaplanmasında SPSS 22,0 istatistik programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi (P<0.05) olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; Okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek sporcuların yaş, ailede başka spor yapan olması ve anne babanın eğitim durumları değişkenlerine bağlı olarak sporcuların atılganlık düzeyi durumları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Sporcuların sınıf değişkeni ile atılganlık düzeyi ortalamasına bakıldığında anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. Voleybol müsabakalarına katılan erkek sporcuların atılganlık düzeyleri 102,38 ortalama ile atılganlık düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

For athletes to exhibit a high level of performance, they should be at a certain assertiveness level. Athletes with low assertiveness levels can be observed to have low performance. This directly affects success. Based on this thought, in our study, it was aimed to investigate the assertiveness level of male volleyball players who play in school sports. The population of the study consisted of athletes who participated in volleyball competitions in school sports in the city of Elazığ in the 2018-2019 education period. The sample of the study consisted of 161 randomly chosen male volleyball players who played at the level of secondary education. In order to determine the demographic information of the participants in the study, a personal information form (age, grade, years of playing in the school team, parents’ education levels and the existence of other athletes in the family) was used. To determine the assertiveness levels, the Rathus Assertiveness Schedule, which was adopted in Turkey by Voltan (1980), was used. The Rathus Assertiveness Schedule includes 30 items. In the data analysis and the calculation of the obtained results, SPSS 22.0 statistics package software was used and the level of significance was regarded as p<0.05. As a results of the study, it was discovered that there was no statistically significant difference in the assertiveness levels of the athletes in terms of the variables of age, existence of other athletes in the family and parent’ education levels of male athletes who participated in volleyball competitions in school sports at the level of secondary education. In the evaluation of the grade variable of athletes and mean assertiveness levels, a significant difference was determined. It was determined that the male athletes who participate in volleyball competitions had high assertiveness levels above the average with a mean score of 102.38.

Keywords