KÜÇÜK MENDERES HAVZASI’NDA TARIMSAL ALAN KULLANIM DURUMU

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 386-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Küçük Menderes Havzası’nın (KMH) tarımsal potansiyelinin analiz edilmesi ve mevcut arazi kullanımına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. KMH, İzmir il sınırları içerisinde yer alan, tarım faaliyetlerinin oldukça yoğun gerçekleştiği havzalardan biridir. Ancak havzada arazinin yanlış kullanılması ile tarım potansiyeli olan toprakların değer kaybetmesi veya amacı dışında kullanılması özellikle sürdürülebilirlik açısından problem oluşturmaktadır. Bu kapsamda; tarımı etkileyen doğal ortam özellikleri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile değerlendirilmiştir. Doğal ortam özellikleri olarak topoğrafik özelliklerden; eğim, bakı, drenaj özellikleri, erozyon durumu, pedojenik özelliklerden; toprak grupları, toprak derinliği, sınırlayıcı toprak özellikleri ile iklim özelliklerinden; yağış ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Bu veriler CBS ortamına aktarılmış, ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile sorgulanmıştır. Çalışmanın sonucunda “Tarımsal Uygunluk Dereceleri” belirlenerek, 2012 yılı CORINE arazi örtüsü verileri ve arazi gözlemleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda yerleşim alanlarının tarımsal potansiyeli yüksek graben tabanına doğru yayılım gösterdiği, tarımsal potansiyeli düşük arazilerden oluşan havzanın eğimli alanlarında yapılan tarım faaliyetlerinin yanlış arazi kullanımına sebep olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to analyze the agricultural potential of Küçük Menderes Basin and evaluate it according to land use type. Küçük Menderes Basin is in İzmir province where agricultural activities are very intense. However, the misuse of the land in the basin with fertile agricultural soils and the depletion of the lands with agricultural potential or the use of them outside its purpose constitute a problem especially in terms of sustainability. In this context; The characteristics of the natural environment affecting agriculture were evaluated by Analytical Hierarchy Process (AHP). In this study, as natural environment properties topographic features of; slope, aspect, drainage characteristics, erosion status, pedogenic properties; soil groups, soil depth, limiting soil characteristics and climatic characteristics; rainfall and temperature data were used. Weights of these factors were determined by AHP method and all data were transferred to GIS environment and weighted overlay method was questioned. At the end of the study, “Agricultural Land Use Suitability Degrees” was classified and compared with the 2012 CORINE land cover data and field observations. As a result of the study, it is observed that the settlement areas that are spreading towards graben base which have high agricultural potential. On the other hand agricultural activities on the sloping land of the basin, which have low agricultural potential, caused the misused.

Keywords