AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KOSOVA İLE İMTİHANI: EULEX MİSYONU HAKKINDA ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 383-398
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği'nin kendisini önemli bir uluslararası siyaset ve güvenlik aktörü olarak gördüğü Kosova krizindeki faaliyetlerini eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir. Kosova krizi, hem AB'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasının hem de AB tarafından kurulan en iddialı misyon olan EULEX'in sınanması için önemli bir konu haline gelmiştir. Kosova sorununun çözümünün siyasi süreci ve bu süreçte birliğin dış politika çıkarları ile sürecin AB genişleme politikasına bağlanması tüm süreçlerin birbiriyle iç içe geçmesine neden olmuş ve bu da konuyu daha karmaşık bir hale getirmiştir. Bu karmaşıklık misyonun sadece hukuki statüsünü değil aynı zamanda faaliyetlerini ve elde ettiği sonuçları da etkilemiştir. Bu çalışmada EULEX misyonunun kuruluşundan günümüze eleştirel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu doğrultuda misyonun ortaya çıkışının koşulları, hukuksal temeli, yapısı ve çalışmalarının etkileri incelenmiş ve AB’nin Kosova krizinin çözümüne EULEX misyonu ile dahil olmasının beklenen başarıyı getiremediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this studuy to examine from a critical perspective the activities of the European Union which establish itself as an international political and security actor in Kosovo crisis. Kosovo crisis has become an important issue not only for EU’s Common Foreign and Security Policy but also for the operation of mision EULEX which established by EU as its most ambitious mission. The political process of solving Kosovo problem and the foreign policy interests of the union in this process and the linking of the process to the EU enlargement policy caused the intermingling of all processes and this has led to the issue more complicated. This complexity not only affected the legal and political status of the mission but also its achievements and the results. In this study, a critical evaluation of the EULEX mission has been carried out since its foundation. In this context, the conditions of the emergence, the legal basis, the structure of the mission and the effects of the missions activities were examined and it was concluded that the EU's inclusion in the the solution of the Kosovo crisis with EULEX could not bring the expected success.

Keywords