XX. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRKİSTAN’DA İSLAMİ SOSYALİZM (FİKRİN DESTEKLEYİCİLERİ VE BOLŞEVİKLERİN FAALİYETLE-Rİ)

Author:

Year-Number: 2019-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkistan,
Number of pages: 567-577
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Türkistan’da Ruslar tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen işgal faaliyetleri XIX.yüzyılın sonlarında bölgenin Rus hakimiyetine girmesi ile neticelenmiştir. Rusya, bölgeyi kontrolü altına altıktan sonra bölge üzerindeki yönetimini sağlamlaştırmak adına iskân politikası uygulamış, aynı zamanda yerli halk üzerinde de ağır bir baskı kurmuştur. Çarlık idaresi döneminde Türkistan halkları özellikle etnik kimlik ve dini bağlarından koparılarak asimile edilmeye çalışılmıştır. Türkistan Türklerinin kültürel kimliklerinin yok edilmeye çalışıldığı bu dönemde Rusların asimilasyon politikasına karşı Ceditçilik adı altında birleşen Türkistan Türkleri kendi milli kimliklerini korumaya çalışmışlardır. Türkler arasında diğer önemli bir fikir hareketi ise “İslamcılık” olmuştur. Çarlık idaresi dönemindeki halkın huzursuzluğu Bolşeviklerin yönetimi ele geçirmesine fırsat sağlamıştır. Lenin liderliğinde yönetimin Bolşeviklere geçmesi sonucu Türkistan Türkleri için Sovyetler dönemi başlamıştır. "İslami sosyalizm", Bolşevik liderlerin Türkistan’da amaçlarına ulaşmak için geçici bir taktiksel araç olarak başvurmaya karar verdikleri özel yöntemlerden birisidir. Yazar, çalışmasında bu fikrin temelleri ve savunucularının gerçekleştirdiği çalışmalara değinmiştir.

Keywords