DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNE-Ğİ

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 457-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

araştırma yoga yapan ve yoga yapmayan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki farklılıkların incelenmesini amaçlayan genel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Ankara İlinde ikamet eden farklı stüdyolarda yoga yapan 18 yaş üzeri kadınlar ve yine Ankara ilinde ikamet eden ve yoga yapmayan 18 yaş üzeri kadınlar, örneklemini ise kolayda örneklem yoluyla belirlenen 54.62si yoga grubu, 45.42ü yoga yapmayanlar grubu katılımcısı olmak üzere 632 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; Walker ve ark. (1996) tarafından geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBD) ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .92 olup yüksek güvenirlik derecesine sahiptir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için aritmetik ortalama, standart sapma alınmıştır. Değişken normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine getirdiği için parametrik testlerden t-testi ve ANOVA uygulanmış, istatistiksel anlamlılık için .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak; sürdürülen yoga çalışmalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları seviyelerinde pozitif bir etki yarattığı, eğitim ve yaş değişkeni ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandığı ve yoga yapan kadınların, yoga yapmayan kadınlara göre istatistiksel olarak daha sağlıklı bir yaşam biçimine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research is a research model that aims to investigate the differences between healthy lifestyle behaviors of women who do yoga and those who do not. The population of the study consists of women over 18 years of age who do yoga in different studios residing in Ankara and women over 18 years of age who do not do yoga in Ankara. The sample of the study is composed of 632 volunteer participants, 54.62% of which is determined by easy sampling and 45.42% of those who do not do yoga. In the collection of data; Walker et al. (1996) Healthy Lifestyle Behaviors Scale-II (SYBD) and "Personal Information Form" developed by the researcher were used. The Cronbach's alpha coefficient of the scale is .92 and has a high degree of reliability. Arithmetic mean and standard deviation were taken for statistical analysis of the data obtained in the study. Since the variable normal distribution and homogeneity conditions were fulfilled, t-test and ANOVA were applied from parametric tests and .05 significance level was selected for statistical significance. As a result; It was concluded that the yoga studies carried out had a positive effect on the levels of healthy lifestyle behaviors, a significant difference was found between education and age variable and healthy lifestyle behaviors, and the women who did yoga had a statistically healthier lifestyle than the women who did not do yoga.

Keywords