FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE ÖNCELİKLİ ORAN ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : muhasebe finansman
Number of pages: 498-516
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün en belirleyici etkenlerinden olan küreselleşmenin etkileri, işletmeler açısından artan talebin karşılanması ve daha fazla rekabet ortamı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle işletmeler müşterilerine daha ucuz ve daha kaliteli ürün ve hizmetleri sunma ve karlılıklarını artırma gayreti içine girmek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamdaişletme yönetimleri verimliliği artırabilmek ve devamlılığı sağlayabilmek için özellikle finansal kriz ortamlarında etkili kararlara ihtiyaç duymaktadır. Bu kararların alınabilmesi için ise etkili bir muhasebe sisteminin uygulanması, işletmelerin finansal durumlarının tüm yönleriyle ortaya konması ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu noktada finansal tablo analizleri önemli olmaktadır. Günümüzde bu amaçla kullanılan en etkili yöntem olarak “Oran Analizi” yöntemi öne çıkmaktadır. Yapılan bu çalışma ilefinansal kriz dönemlerinde finansal tablo analizinde kullanılan oran analizi yönteminin incelenmesi ve kapsamlıbir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The effects of globalization, which is one of the most decisive factors of today, have emerged as meeting the increasing demand for enterprises and more competitive environment. For this reason, businesses have to enter into an effort to offer cheaper and better quality products and services to their customers and increase their profitability.In this context, business management needs effective decisions especially in financial crisis environments in order to increase efficiency and ensure continuity.In order to make these decisions, it is necessary to implement an effective accounting system, to present the financial status of enterprises in all aspects and to make a comprehensive evaluation.At this point, financial statement analyzes are important. Ratio Analysis method is the most effective method for this purpose. With this study, it is aimed to examine the ratio analysis method used in financial table analysis and to make a comprehensive evaluation in financial crisis periods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics