YÖNETİŞİM VE YOLSUZLUK

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 339-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yolsuzluk geçmişten günümüze ülkelerin karşı karşıya oldukları en önemli sorunlardan biridir. Yolsuzluk, en genel ifadeyle kişilerin sahip oldukları güç ve yetkileri kendi çıkarları veya üçüncü kişilerin çıkarları doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir sorun olmasından dolayı devletler yolsuzluğu önlemek veya minimuma indirmek durumundadır. Çünkü bu sorun ülkelerde sosyal, ekonomik, siyasi, toplumsal pek çok soruna da kaynaklık etmektedir. İdari, adli ve ahlaki kopuşlara neden olmaktadır. Sorunun çözümünde farklı yollar söz konusu olabilmektedir. Bu yollardan biri de yönetim anlayışını değiştirmektir. Gelişen ve değişen dünyada yolsuzluk sorununun çözümünde ve ihtiyaçların karşılanmasında; tek başına kararların alındığı, merkeziyetçi, hiyerarşik ve esnekliğin olmadığı bir yönetim anlayışı olan geleneksel kamu yönetimi anlayışı yeterli olamamaktadır. Günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilen ve dolayısıyla yolsuzluğun önlenmesinde etkin olabilen yönetim anlayışı yönetişimdir. Bu çalışmanın amacı geçmişte ve günümüzde önemli bir sorun olan yolsuzluğun önlenmesinde ya da asgari düzeye indirilmesinde yönetişim anlayışının önemini tartışmaktır. Bu doğrultuda derinlemesine literatür taraması yapılmış, yerli ve yabancı kaynaklara ve ilgili mevzuata bakılarak çalışma hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Corruption is one of the most important problems that states are faced from past to the present. Corruption may be explained, generally as the use of powers that individuals have, for their own benefits or the benefits of third parts. States have to avoid minimize corruption since it is a very important problem. Because it is a problem causes many other social, economic and political problems. It also causes administrative, judiciary and ethical disengagements. There are different ways of solving this problem. One of these is to change the administrative approach. In the changing and developing world the classical public administration approach that is centralised, hierarchic and inelastic, is not enough for solving the problem of corruption and meeting the needs. Meets the necessary needs and therefore is effective in avoiding corruption in the changing and developing world is “governance”. The primary aim of this study is to argue the importance of governance in avoiding or minimizing corruption that has been an important problem from the past to the present. The study depends, as a method, to a deep library research by referring to the native and foreigner sources and legislations.

Keywords