SPOR SALONLARINDA ÇALIŞAN BİREYLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler - Yönetim
Number of pages: 174-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin işyerlerinde ya da örgütlerde uzun vadede başarıyı sağlamak için örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına sahip olmaları son derece önemlidir. Bu araştırma, spor salonlarında çalışan bireylerin örgütsel bağlılığının, örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları ile ilişkileri ve bağlılığın örgütsel vatandaşlığa olan etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla araştırma Antalya İlinde bulunan spor salonlarında çalışan toplam 404 çalışanla araştırma gerçekleştirilmiştir. Örgütsel bağlılığı ölçmek için Çetin (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Meyer, Allen ve Smith (1993) ölçeği kullanılmıştır (Kara, 2016: 35). Örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmek için Basım ve Şeşen (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan Vey ve Campbell (2004) ve Williams ve Shiaw (1999) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır (Samancı, 2017: 117). Verilerin analizi SPSS 22 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Elde edilen verileri açıklamak amacıyla; t testi, Anova testi, pearson korelasyon testi ve regresyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda spor salonlarında çalışan bireylerin, örgütsel bağlılığının örgütsel vatandaşlığı pozitif yönde etkilediği tesbit edilmiştir (p<0,05 b=,414).

Keywords

Abstract

It is very important that individuals have organizational commitment and organizational citizenship behavior in order to achieve long-term success in their workplaces or organizations. This study was designed to investigate the effects of organizational commitment, organizational citizenship behavior and its sub-dimensions on citizenship of individuals working in sports halls. For this purpose, a total of 404 employees were employed in sports halls in Antalya. In order to measure organizational commitment, Meyer, Allen and Smith (1993) scale which was adapted to Turkish by Çetin (2006) was used. In order to measure organizational citizenship behavior, a scale developed by Vey and Campbell (2004) and Williams and Shiaw (1999), which were adapted into Turkish by Basım and Şeşen (2006), were used. Data were analyzed with SPSS 22 program and 95% confidence level was studied. In order to explain the obtained data; t test, Anova test, pearson correlation test and regression test were used. As a result of the study, it was seen that organizational commitment of individuals working in gyms positively affected organizational citizenship (p <0.05 b =, 414).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics