SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: ‘PERAKENDE SEKTÖRÜNDEN BİR ARAŞTIRMA’

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları
Number of pages: 448-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globalleşme ile beraber, iş yaşamında küresel bir dönüşüm başlamıştır. Bunun ana nedeni global ticaretin artması ve rekabetin de buna bağlı olarak hızlanmasıdır. Bu hızlı dönüşümün oluşmasına bağlı olarak tüm dünyada ve Türkiye’de kadınlar da iş hayatında aktif olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Kadınların çalıştığı şirketlerin daha verimli olduğu ve rekabette öne çıktığı tespit edilmiştir. Bunun yanında ise özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş hayatında erkeklerden geri planda kaldıkları ve iş yaşam kalitelerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu algı literatürde ‘cam tavan’ olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın ana amacı iş yaşamında etkili olan 3 sosyo-kültürel farklılıkların ‘belirsizlikten kaçınma’, ‘güç mesafesi’ ve ‘maskülen/feminen boyutların kadın çalışanların iş yaşamı kalitesi algılarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. Literatürün incelenmesinin ardından bulguların desteklenmesi amacı ile İstanbul’da ikamet eden ve perakende sektöründe faaliyet gösteren, farklı yaşlarda ve pozisyonlarda çalışan kadın çalışanlar arasında nicel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada sosyo-kültürel boyut ölçeği ve iş yaşam kalitesi ölçekleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Along with the globalization, a global transformation has started in business life. The main reasons ara rapid development of global trade and the acceleration of competition between companies. Women all over the world and in Turkey has started to operate as an active business life due to this rapid transformation. It has been determined that the companies where women work are more efficient and stand out in the competition. Besides, it was determined that, especially if they remain in the background in business life of women than men in developing countries such as Turkey and fall of the quality of work life. This perception is also considered as ’glass ceiling’ in the literature. The main aim of this study is to evaluate the perception of the three socio- cultural dimensions as uncertainty avoidance ‘,’ power distance ‘and’ masculine / feminine of female workers' perspective of quality of work life. For this purpose, a detailed literature review was done. After a review of the literature, a quantitative study was conducted among female employees who live in İstanbul and working in retail industry. In the study, socio-cultural dimension scale and work life quality scales were used

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics