AİLENİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DÜZEYİNİN ÇOCUĞUN KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 214-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ailelerin sosyo ekonomik ve kültürel düzeylerinin çocukların kaygı düzeylerine olan etkileri incelenmektedir. Araştırmanın evreni sosyo ekonomik ve kültürel düzeyi farklı iki ayrı ilkokulun 3 ve 5. sınıfında okuyan 35O öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem ise 62 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan araştırma planında çalışmamız aşağıdaki hipotezler çerçevesinde sürdürülmüştür. Buna göre: a) Yüksek/orta SED sahip ailelerin çocuklarının durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri, düşük SBD düzeyine sahip ailelerin çocuklarına göre daha düşük çıkacaktır. b) 11 yaş seviyesindeki çocukların durumluk ve sürekli kaygı düzeyi 9 yaş düzeyindekilere göre daha yüksek çıkacaktır. c) Kızz öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyi erkek öğrencilerden yüksek çıkacaktır. Çalışmada veriler sosyo ekonomik düzey, yaş düzeyi ve cinsiyet faktörlerine göre değerlendirilmiş bu faktörlerin durumluk ve sürekli anksiyete ölçeğine olan etkileri geliştirilen bu 3 hipotez çerçevesinde incelenmiştir. Sosyo ekonomik, yaş ve cinsiyet guruplarına ayrılarak tablolar çıkartılan denek gruplarından elde edilen sonuçlar "t" testine tabi tutularak hipotezlerimizin anlamlık düzeyleri araştırılmıştır. Buna göre sosyo ekonomik düzeyin durumluk ve sürekli kaygıda anlamlo düzeyde etkili olduğu,-cinsiyetin ve yaşın durumluk kaygıda etkisiz sürekli kaygıda etkili olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the level of anxiety of children in socio-economic and international levels of the families. The population of the study consists of 35O students who study in the 3rd and 5th grades of two different primary schools with different socio-economic and cultural levels. The sample consists of 62 students. Our study was carried out within the framework of the following hypotheses. According to this: a) The state and trait anxiety levels of the children of families with high / medium SED will be lower than those of families with low SBD levels. b) The state and trait anxiety level of children at the age of 11 years will be higher than those at the age of 9 years. c) The state and trait anxiety level of the girls will be higher than the male students. In this study, the effects of these factors, which were evaluated according to socio-economic level, age and gender factors, on the state and trait anxiety scale were examined within the framework of these 3 hypotheses. The results obtained from the groups of subjects who were divided into socio-economic, age and gender groups were subjected to "t" test and the significance levels of our hypotheses were investigated. According to this, it was found that socioeconomic level was effective at the level of state and trait anxiety, - gender and age were effective in trait anxiety.

Keywords