MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİRİNCİ AŞAMA PUANLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : MÜZİK EĞİTİMİ
Number of pages: 76-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2012-2017 yılları arasında yapılan Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavları Birinci Aşama puanlarının incelenmesidir. Karadeniz bölgesinde bir üniversitenin Müzik Öğretmenliği Programı Yetenek Sınavları birinci aşamasında yer alan “Dikte, 2 Ses İşitme, 3 Ses İşitme, 4 Ses İşitme, Ezgi Tekrarı ve Ritim Tekrarı” sınav puanlarının altı yıl içindeki durumu mezun olunan lise türü ve cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Çalışmanın verileri, her yıl İçin sınavı kazanan 50 öğrenci, toplamda ise 300 öğrencinin aldıkları puanlardan oluşmaktadır. Veriler SPSS 21 programı ve Microsoft Excel kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, 4 Ses İşitmede Alan Dışı öğrencilerinin Alan içi Öğrencilerine göre daha yüksek ortalamaya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, Ritim Tekrarında kadınlar erkeklere göre daha yüksek puanlar almışlardır. Ayrıca altı yılın genel başarı ortalamasına göre en yüksek ve en düşük ortalamalar; 2 ses İşitmede %95, Ezgi Tekrarında ise %36,96 olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the first stage grades of the Music Education Talent Exams in 2012-2017. In the first phase of the Music Teaching Program Talent Exams in a university in the Black Sea region, the dictation, 2 Sound Hearing, 3 Sound Hearing, 4 Sound Hearing, Melody Repetition and Rhythm Repetition grades within six years were examined according to the graduated high school type and gender variable. The data of the study consisted of, 50 students who have passed the exam for each year, 300 students in total. Data were analyzed using SPSS 21 program and Microsoft Excel. In the study, at 4 Sound Hearing, it was found out that High Schools students had a higher average than Fine Arts High Schools students. At the same time, women received higher scores than men in Rhythm Repetition. In addition, the highest and lowest average according to the overall success average of six years is 95% in 2 Sound Hearing and 36.96% in the Melody Repeat.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics