TEVFİK TÜREN KARAGÖZOĞLU VE ATEŞTEN DOĞAN HEYKELLER

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 328-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de seramik heykel sanatının başarılı örneklerini bizlere sunan bir sanatçının tanıtılmasıdır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada, kolay ulaşılabilir örneklem seçimi ile, Türkiye’de yaşayan ve başarılı Seramik Heykel Sanatçılarından birini Nitel araştırma desenlerinden Durum tespiti (Study Case) deseni kullanılarak tanıtmak amacı ile tamamlanan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Veriler, yüz yüze görüşme yoluyla ve 24 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formundan, eser fotoğrafları ve dökümanların analizlerinden elde edilmiştir. Görüşme soruları içerik analiziyle, eser görselleri ise yapıt yoğun ve bağlamsal analiz ile incelenmiş sonuçlar araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır. Tevfik Türen Karagözoğlu’na göre çocukluğunun, bir seramik fabrikasına yakın bir mahallede geçmiş olması sanatçının, seramik sanatına yönelmesinde etkili olmuştur. Sanatçı’ya göre, Anadolu’nun zengin ve köklü kültürü, Çağdaş Türk Sanatı için eşsiz imkanlar sunabilen bir değerdir. Tevfik Türen Karagözoğlu, Anadolu’nun kültürel zenginliklerinden etkilenerek, günümüz Türk seramik sanatına katkıda bulunan sanatçılardan biridir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to introduce an artist, who presents successful samples of ceramic sculpture art to us in Turkey. In the research, a case study pattern was used since it is one of the qualitative research patterns. In this research, results of the research were taken place since it is completed for the purpose of introducing by using Study Case pattern from the Qualitative research patterns of an artist, who lives in Turkey and one of the successful Ceramic Sculpture Artists, with sampling selection that is easily accessible. The data was obtained by means of face to face meeting and semi-structured interview form consisting of 24 open-ended questions and analysis of artwork pictures and documents. The meeting questions were examined by content analysis and artwork images were examined by intensive and contextual analysis, and the results were interpreted by researchers. According to Tevfik Turen Karagozoglu, living his childhood in a neighborhood close to a ceramic factory was effective for him to go towards the ceramic art. According to the artist, reach and ineradicable culture of Anatolia are a value that is able to present unique resources for Modern Turkish Art. Tevfik Turen Karagozoglu is one of the artists, who make a contribution to the Turkish ceramic art by being affected by Anatolia’s cultural richness.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics