YENİDEN YAZIM ÖRNEĞİ OLARAK YEKTA KOPAN’IN “KAFKA’YLA YOLCULUK” ÖYKÜSÜ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 410-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metinlerarasılık, eserlerde kullanımı çok geriye dayanan bir yöntemdir. Ancak içinde bulunulan postmodern çağda, özellikle edebî eserlerde bu kullanım bilinçli hâle gelmiştir. Metinlerarasılık yöntemlerinden biri olan yeniden yazım, daha önceden yazılmış farklı eserlerdeki birtakım unsurları sonradan yazılmış başka eserlerde kullanmak, onlardan yola çıkarak yeni bir anlatı evreni oluşturmak şeklinde yorumlanabilir. Yekta Kopan, çağdaş Türk edebiyatının postmodernizme yakın temsilcilerinden biri olarak eserlerinde metinlerarasılık yöntemlerini sıklıkla kullanır. Makaleye esas olan “Kafka’yla Yolculuk” öyküsü de bir yeniden yazım denemesidir. Bu çalışmada öncelikle metinlerarasılık ve yeniden yazım yöntemi hakkında bilgi verilmiş, ardından da yeniden yazım yönteminden yola çıkılarak, Yekta Kopan’ın Karbon Kopya(2016) kitabındaki “Kafka’yla Yolculuk” öyküsü, yeniden yazım yöntemi ve eserdeki kafkaesk yansımalar etrafında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Intertextuality is a method that can lead to many historical backgrounds in works. However, in the postmodern era in which it is found, especially in literary works, this usage has become conscious. Rewriting, one of the intertextuality methods, can be interpreted as the use of some elements in previously written works in other works written later, creating a new narrative universe out of them. Yekta Kopan frequently uses techniques intertextuality in his works as one of the representatives of contemporary Turkish literature close to postmodernism with the methods he uses in his works. The story of “Kafka’yla Yolculuk” to the article is also a rewrite attempt. In this study, firstly information was given about the intertextuality and rewriting, followed by the rewriting method, the story of Traveling with "Kafka'yla Yolculuk" Yekta Kopan's Carbon Copy(2016), rewriting and the Kafkaesque reflections in the work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics