PLASTİK DEĞERLERİN ANTİK DÖNEM TAKI VE METAL ESERLERİNDE KULLANILMASI

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 68-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Anadolu, Mezopotamya ve Yakın Doğu uygarlıklarının ticaret, savaş vb. vasıtalarla birbirleriyle olan etkileşimi kaçınılmazdır. Bu etkileşimin kaçınılmaz olacağı bir alan ise sanat ve sanat eserleridir. Sanat, insan temelli bir faaliyet olduğundan insanı etkileyen her şeyin sanatı da etkilemesi doğaldır. Sanatın, sahip olduğu etkileyen özelliği ile toplumların yaşamlarında söz sahibi olurken etkilenen özelliği ile inanç, teknoloji ve kültürle şekillenmesi kaçınılmazdır. Zevk ve estetik beğeniye hitap eden sanatsal yaratının çalışmaya konu olan antik dönemlere ait çıktıları plastik değerleri açısından (form ve kompozisyon vb.) ele alınmış ve bu çalışmaların aynı zamanda çağdaşlarıyla olan etkileşimi de sorgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Anatolia, Mesopotamia and Near East civilizations have a very important place in human history, trade, war etc. The interaction with each other is inevitable. One area where this interaction will be inevitable is art and art. Since art is a human-based activity, it is natural that anything that affects human beings affects art as well. Art has an influence on the lives of the societies with its influence, and it is inevitable to be shaped by belief, technology and culture with its affected feature. The works of the artistic creation which appealed to pleasure and aesthetic appreciation were examined in terms of plastic values (form and composition etc.) and the interaction of these works with their contemporaries were also questioned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics