YAŞLI ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : HEMŞİRELİK
Number of pages: 323-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: OECD yaptığı tanıma göre, çalışma hayatının ikinci yarısında bulunan fakat daha emeklilik yaşı gelmemiş tüm çalışanlar yaşlanan işgücü kapsamında yer almaktadır. Sanayileşme sürecindeki her ülkede, 50 yaşın üzerindeki çalışanların oranı önümüzdeki 25 yıl boyunca belirgin bir şekilde artacaktır. Yaşlı çalışanlar, yaşlanmanın doğal bir sonucu olan normatif değişiklikler (fiziksel / biyolojik, psikolojik / zihinsel ve sosyal ) nedeniyle genç meslektaşlarından meslektaşlarından farklıdır. Yaşlı bireylerin deneyimleri iş performanslarını arttıran bir etken olurken, sahip oldukları kas-iskelet sistemi hastalıkları, görme ve işitme kayıpları, kardiyak ve solunum sistemi hastalıkları, cilt, metabolizma ve bağışıklık sistemleri sorunları iş performanslarının düşmesi ve çevresel tehlikelere karşı savunmasızlıklarını arttırmaktadır. 60 yaşından sonra yaşlanmanın neden olduğu olumsuz sağlık sonuçlarına ek olarak iş ilişkili hastalık ve kazaların riski endişe yaratmaktadır. Politikalar yaşlıları işgücü piyasasında kalmaya teşvik etmek, emekli maaşı ve yaşı, emekli maaşına güvenmek yerine, kendi kendini finanse eden emekliliği teşvik etme gibi konular üzerinde odaklanırken yaşlıların iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan araştırmalar yetersizdir Materyal ve Metod: Yapılan literatür incelemesinde yaşlı bireyler ile yapılan araştırmalar incelenmiş ve derlemesi yapılmıştır. Sonuç: Yaşlıların sağlık durumları ile başetmekte zorlandıkları durumlar göz önünde bulundurularak deneyimlerinden yararlanılırken, iş kazası ve risklerinin azaltılması gerekmektedir. Yaşlı bireylerin sağlık koşulları ile iş hayatlarının sürdürülmesinde iş yeri hemşireleri, iş yeri hekimleri ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sorumlulukları bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Summary: Introduction: According to OECD definition, all employees who are in the second half of their working life but have not yet reached their retirement age are within the scope of aging labor force. In every country in the industrialization process, the proportion of employees over the age of 50 will increase significantly over the next 25 years. Elderly workers are different from their younger colleagues because of normative changes (physical / biological, psychological / mental and social) that are a natural consequence of aging. Experiences of elderly individuals increase the performance of their work, while their musculoskeletal diseases, vision and hearing loss, cardiac and respiratory diseases, skin, metabolism and immune system problems increase their job performance and their vulnerability to environmental hazards. In addition to the negative health consequences caused by aging after the age of 60, the risk of work-related diseases and accidents is a concern. Policies focus on issues such as encouraging elderly people to stay in the labor market, pension and age, and encouraging self-funded retirement rather than relying on pensions, while inadequate research into the health and safety of seniors is insufficient. Materials and Methods: In the literature review, researches with elderly individuals were examined and compiled. Conclusion: Considering the experiences of elderly people with difficulties in dealing with their health, occupational accidents and risks should be reduced. Occupational health and safety experts have responsibilities in the workplace nurses, workplace physicians and occupational health professionals.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics