AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATININ EĞİTİMSEL REALİST AŞAMASINDA DİNİ DEĞERLERE YÖNELİK TUTUM

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 180-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan çocuk edebiyatı, 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. 20. yüzyılın başlarında, ilk gelişme aşaması ile formalize edildi. Bu dönem, çocuk edebiyatımızın aydınlanmış realist aşaması olarak da tanımlanmaktadır. Dikkatimizi çeken ana konulardan biri dini değerlere yönelik tutum sorunudur. İlerici entelektüel Azerbaycan aydınları, öğrencileri için dini ders kitapları yazmaya başladılar. Ayrıca, önemli dini içerikli bilimsel ve sanatsal çalışmalar Azerbaycan dilinde yazılmakta ve çocukların görüşlerine sunulmakta idi.Yirminci yüzyılın başında, önemli bir başarı kazandı. Genel olarak, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve yirminci yüzyılın, Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişiminde aydınlanmış, gerçekçi bir sahne olarak nitelendirildiği görülmektedir. Çünkü ulusal dilde "azınlıklar" kelimesinin hazinesinin yükselişinin yanı sıra Sovyet döneminden önceki yükseliş, okul ve pedagojik çevrenin eğitim hayatı ile tamamen bağlantılıydı. Yani, ulusal çocuk edebiyatımız, Rusya'nın Azerbaycan'ı işgalinden sonra ortaya çıkan yeni tür okul ve eğitim atmosferiyle ciddi şekilde bağlantılıydı. Bu ortam, Azerbaycan'da çocuklar için kendi dillerinde din edebiyatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 19. yüzyılın son on yılında, bir kural olarak, dini edebiyat Farsça, Arapça'da varlığını sürdürüyordu, bunun nedeni yerel dilin Arapça konuşan Farsça bilgeler tarafından eğitim ve öğretim alanlarından kaldırılmasıydı. Orta Çağ boyunca, mollahane ve medreselerin öğretimi tamamen Arapça olarak yapıldı ve milli lisanda eser yaratılmasına gerek görülmedi.

Keywords

Abstract

Children's literature of Azerbaijan was formed in the 2nd half of the XIX century. And the beginning of the twentieth century is characterized as the initial stage of its development. This period is also considered a realistic educational stage of our children's literature. At the stage we are narrating, one of the fundamental tasks that were at the center of attention in the works created for the children of the people was the problem of attitude to religious values. The progressive-minded intelligentsia of Azerbaijan began to create religious textbooks for students in their native language. In addition, many scientific and artistic works of religious content were created in the Azerbaijani language, and were given out to children for reading. The article provides an explanation of this issue. In the early twentieth century, he achieved significant success. In general, the second half of the XIX century and the twentieth century are characterized as an enlightened realistic stage in the development of Azerbaijani children's literature. Because the growth of the treasury of the word "minorities" in the national language, as well as the rise to the Soviet era, was entirely associated with the school and educational life of the pedagogical environment. More precisely, our national children's literature was seriously connected with the new type of school and educational atmosphere that emerged after the Russian occupation of Azerbaijan. This environment has played an important role in the development of religious literature in the mother tongue for children in Azerbaijan. In the last decades of the 19th century, religious literature, as a rule, existed in Arabic Persian, the reason for which was the abolition of the national language by Arabic Persian scholars from the sphere of education and education. In the Middle Ages, mullahs and madrasas were taught exclusively in Arabic, and there was no need to create works in their native language.

Keywords