AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATININ EĞİTİMSEL REALİST AŞAMASINDA DİNİ DEĞERLERE YÖNELİK TUTUM
ATTITUDE TO RELIGIOUS VALUES AT THE STAGE OF REALISTIC REALISM OF CHILDREN'S LITERATURE IN AZERBAIJAN

Author : Sevinj RASULOVA
Number of pages : 180-185

Abstract

Azerbaycan çocuk edebiyatı, 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. 20. yüzyılın başlarında, ilk gelişme aşaması ile formalize edildi. Bu dönem, çocuk edebiyatımızın aydınlanmış realist aşaması olarak da tanımlanmaktadır. Dikkatimizi çeken ana konulardan biri dini değerlere yönelik tutum sorunudur. İlerici entelektüel Azerbaycan aydınları, öğrencileri için dini ders kitapları yazmaya başladılar. Ayrıca, önemli dini içerikli bilimsel ve sanatsal çalışmalar Azerbaycan dilinde yazılmakta ve çocukların görüşlerine sunulmakta idi.Yirminci yüzyılın başında, önemli bir başarı kazandı. Genel olarak, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve yirminci yüzyılın, Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişiminde aydınlanmış, gerçekçi bir sahne olarak nitelendirildiği görülmektedir. Çünkü ulusal dilde "azınlıklar" kelimesinin hazinesinin yükselişinin yanı sıra Sovyet döneminden önceki yükseliş, okul ve pedagojik çevrenin eğitim hayatı ile tamamen bağlantılıydı. Yani, ulusal çocuk edebiyatımız, Rusya'nın Azerbaycan'ı işgalinden sonra ortaya çıkan yeni tür okul ve eğitim atmosferiyle ciddi şekilde bağlantılıydı. Bu ortam, Azerbaycan'da çocuklar için kendi dillerinde din edebiyatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 19. yüzyılın son on yılında, bir kural olarak, dini edebiyat Farsça, Arapça'da varlığını sürdürüyordu, bunun nedeni yerel dilin Arapça konuşan Farsça bilgeler tarafından eğitim ve öğretim alanlarından kaldırılmasıydı. Orta Çağ boyunca, mollahane ve medreselerin öğretimi tamamen Arapça olarak yapıldı ve milli lisanda eser yaratılmasına gerek görülmedi.

Keywords

çocuk edebiyatı, aydınlanma-gerçekçilik, 19. yüzyılın sonları, yirminci yüzyılın başı, dini değerler, İslam dini

Read: 1,123

Download: 398