ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNİN ÖNEMİ VE ARAŞTIRILMASI: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 232-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında uygulanan müşteri memnuniyetinin eğitim alanında öneminin vurgulanarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin, üniversite genel fiziki şartları, öğretim elemanları, idari personel, güvenlik, temizlik, konaklama, ulaşım ve kendilerine üniversite tarafından sunulan diğer hizmetlerden öğrenci beklentileri sonucu oluşan memnuniyet düzeyleriyle öğrenci mutluluğunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 01-(28) Şubat 2019 tarihleri arasında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yargısal olarak seçilen öğrencilerle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler neticesinde yapılan anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda, öğrenci mutluluğu ve memnuniyeti sonuçları değerlendirilmektedir. Araştırma, eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında üniversite tarafından sunulan eğitim ve diğer hizmetlerden, müşteri konumundaki öğrenci beklenti ve algılamalarının tespit etmesi ile müşteri memnuniyeti çerçevesinde, öğrenci mutluluğu ve memnuniyetinin üniversite tercih etmelerinde ve tercih ettikleri üniversitelerden memnun olma durumu üzerinde durulması bakımından önemlidir. Araştırma evrenini, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi kayıtlı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki toplam 375 öğrenci örneklem alınarak uygulanan anket formlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiş olup, öğrencilerin mutluluk ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesinde Likert derecelendirmesi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma, mevcut durumu belirlemeye yönelik tanımlayıcı durum tespiti yapmak amacında keşifsel bir araştırma olup, verilerin değerlendirilmesinde, bazı tanımlayıcı istatistiklerden ve tek yönlü varyans analizi ve bağımsız t testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin, üniversite genel fiziki şartları, öğretim elemanları, idari personel, güvenlik, temizlik, konaklama, ulaşım ve kendilerine üniversite tarafından sunulan diğer hizmetlerden kısmen memnun oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, önlisans ve lisans öğrencileri arasında üniversite hakkında genel memnuniyet düzeyleri durumlarında lisans öğrencileri lehine bir farklılık ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ni tercih etmesinde öğrenci memnuniyetinin etkili olduğu araştırmanın önemli bir bulgusudur. Yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçların ve araştırma bulgularının eğitim kurumları yöneticilerine pazarlama stratejilerini geliştirme aşamasında yardımcı olmasıyla birlikte, eğitim hizmetlerine uyarlanan ve geliştirilen ölçeğin araştırmacılar tarafından kullanılabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

By laying emphasis of the customer satisfaction, which is conducted within the frame of customer relationship management, on the field of education, this study has been carried out in order to determine on the one hand the happiness of Niğde Ömer Halisdemir University students and on the other hand the satisfaction levels that come into existence as a result of students’ expectations from general physical conditions of university, lecturers and instructors, administrative personnel, security, cleaning, accommodation, transportation and other services provided them by the university. The results related to the happiness and satisfaction of students have been evaluated in line with the findings obtained from the questionnaires that were conducted via face to face interviews with students who were chosen by using judgemental sampling among those who have education at Niğde Ömer Halisdemir University in associate, undergraduate, post graduate and doctorate levels between 1-28 February, 2019. When the marketing of training services are taken into consideration, the study bears great importance in that it not only determines the expectations and perceptions of students, who might be regarded as potential customers, in terms of education and other services provided by university but also states the significance of happiness and satisfaction of students when deciding in which university to have education and the situation of being satisfied with universities that have been opted by students within the framework of customer satisfaction. The scope of the study comprises the students who are enrolled in Niğde Ömer Halisdemir University for the spring term of 2018-2019 academic year. The data of the study have been obtained from the questionnaire forms that were conducted on the sampling students of associate, undergraduate, post graduate and doctorate totaling 375. The obtained data have been analyzed with SPSS 22.0 packaged software and Likert rating scale has been used in defining the happiness and satisfaction levels of students. The conducted study is an exploratory research survey that pursues the goal of determining the current situation by making use of a descriptive situation assessment. During the evaluation of data, it has been benefitted from some descriptive statistics, one-way analysis of variance and independent t test. The results of the study show that the students of Niğde Ömer Halisdemir University are partially contented with the general physical conditions of university, lecturers and instructors, administrative personnel, security, cleaning, accommodation, transportation and other services provided them by the university. In addition, among the students of associate and undergraduate degrees, it has been concluded that there is a different perspective on behalf of undergraduate students in terms of general satisfaction level of the university. Students choice of Niğde Ömer Halisdemir University as student satisfaction is effective is an important finding of the study.The results and survey findings that have been acquired from the study are supposed to be beneficial for managers of educational institutions at the stage of improving the marketing strategies. Besides, the scale that has been built and adjusted to training services is supposed to be used by researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics