ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 396-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine yönelik lisansüstü tezlerin genel çerçevesini çizmek ve metodolojik olarak sınıflandırılmasını sağlamaktır. Araştırma örneklemini oluşturan tezlerden hareketle eleştirel düşünme, eleştirel düşünme eğilimleri ve ölçekleri hakkında veri toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi, “öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri” konusu kapsamında 2007-2018 yılları arasında yapılmış 19 yüksek lisans ve 1 doktora tezi olmak üzere toplam 20 tezden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, doküman incelemesi ile toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi tekniklerinden olan kategori ve frekans (sıklık) analizi ile incelenmiştir. Araştırma örneklemini oluşturan yüksek lisans ve doktora tezleri; yıllarına, enstitülerine, danışmanlarının unvanlarına, araştırma yaklaşımına, örnekleme yöntemlerine, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemlerine, geçerlik yöntemlerine ve güvenirlik yöntemlerine ayrılarak çözümlenmiş, araştırma sonuçları hakkında bilgi verilmiş ve sonuçlardan hareketle yorum yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to draw the general framework of the graduate theses for the critical thinking tendencies of the prospective teachers and to classify them in a methodological way. Based on the theses constituting the research sample, datawew collected about critical thinking, critical thinking tendencies and scales. The sample of the study consisted of 20 theses which consisted of 19 master’s and 1 doctoral dissertation between the years 2007-2018 within the scope of “teacher candidates’ critical thinking tendencies”. The data of the study was collected by document review. The collected data were analyzed by category and frequency analysis which is one of the content analysis techniques. The research sample was composed of master’s and doctoral theses: years, institutes, consultants’ titles, research approach, sampling methods, data callection tools, data analysis methods, validity methods and reliability methods were analyzed by analyzing, giving information about the result of the research and commenting on the results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics