SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ SEYAHAT ACENTELERİNİN MARKALAŞMA ÇABALARINA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÖRNEĞİ
EVALUATION OF THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA APPLICATIONS ON THE BRANDING EFFORTS OF TRAVEL AGENCIES: SAMPLE OF SAKARYA

Author : Lütfi Mustafa ŞEN -- Zeynep ELMAS BENLİ
Number of pages : 98-110

Abstract

Sosyal medyanın gücü günümüzde tartışması sona ermiş bir konu olup her işletme bunun bilincinde hareket etmekte ve faaliyetlerini sosyal medyaya kaydırmaktadırlar. Marka değerinin büyük önem taşıdığı günümüzde sosyal medyanın da marka değeri üzerinde önemli etkileri olduğu düşünülmektedir ancak seyahat acenteleri için aynı durumun geçerli olup olmadığı henüz tam olarak yanıtlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı; seyahat acentelerinin sosyal medya kullanımlarının markalaşma süreci üzerindeki etkileri araştırılması ve bu etkilerin belirlenmesidir. Bu doğrultuda Sakarya ilinde 100 tüketicinin katılım gösterdiği örneklem ile yapılan saha çalışmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmış ve SPSS 18.0 programında analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde seyahat acentelerinde sosyal medya kullanımının markalaşma sürecinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu ve seyahat acentelerinden tatil satın almaları konuya ilişkin görüşlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açmazken, yıllık ortalama tatil sayısının ve seyahat acentelerini sosyal medya araçlarından takip etmelerinin katılımcıların görüşlerinde farklılığa yol açtığı belirlenmiştir.

Keywords

Sosyal Medya, Seyahat Acenteleri, Marka, Tüketici Davranışları

Read: 1,207

Download: 403