SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ SEYAHAT ACENTELERİNİN MARKALAŞMA ÇABALARINA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 98-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medyanın gücü günümüzde tartışması sona ermiş bir konu olup her işletme bunun bilincinde hareket etmekte ve faaliyetlerini sosyal medyaya kaydırmaktadırlar. Marka değerinin büyük önem taşıdığı günümüzde sosyal medyanın da marka değeri üzerinde önemli etkileri olduğu düşünülmektedir ancak seyahat acenteleri için aynı durumun geçerli olup olmadığı henüz tam olarak yanıtlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı; seyahat acentelerinin sosyal medya kullanımlarının markalaşma süreci üzerindeki etkileri araştırılması ve bu etkilerin belirlenmesidir. Bu doğrultuda Sakarya ilinde 100 tüketicinin katılım gösterdiği örneklem ile yapılan saha çalışmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmış ve SPSS 18.0 programında analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde seyahat acentelerinde sosyal medya kullanımının markalaşma sürecinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu ve seyahat acentelerinden tatil satın almaları konuya ilişkin görüşlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açmazken, yıllık ortalama tatil sayısının ve seyahat acentelerini sosyal medya araçlarından takip etmelerinin katılımcıların görüşlerinde farklılığa yol açtığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The power of social media today is an every business is aware of this power and is shifting its activities towards. Social media has an important impact on the brand today, but the same questions are not yet answered for travel agencies. This research, the effects of travel agencies on the branding process of social media usage is investigated. In the research section, the effects of social media on the branding process have been investigated. Data were collected using interview method and analyzed in SPSS 18.0 program. As a result of the analyses, the use of social media in travel agencies has a positive effect on the branding process. However, the gender of the participants, marital status, travel agencies, holiday purchases and social media did not result in a statistically significant difference in the views of the participants, while the number of the average annual vacations gave a meaningful outcome.

Keywords