İMAM ŞEVKÂNÎ'NIN FETHU'L-KĀDIR ADLI TEFSİRİNDE AHKĀM AYETLERİ TEFSİRİNDEKİ YÖNTEMİ
METHODOLOGY OF IMAM AL-SHAWKANI IN THE INTERPRETATION OF THE VERSES OF AHKAM THROUGH HIS BOOK FATAH AL-QADEER

Author : Ahmed Alı Hussein AL_EZZI -- Abdullah Mohammed Saad QASEM
Number of pages : 577-591

Abstract

Bu çalışma Yemenli âlim Muhammed b. Ali eş-Şevkânî’nin (ö. 1250/1834) Fethu’l-kâdir adlı tefsirinde ele aldığı ahkâm ayetlerinin fıkhî yönünü konu edinmektedir. Bu amaçla Şevkânî’nin Kur’ân’daki ahkâm ayetlerini tefsir ederken eserindeki metodunu açığa çıkarmakla birlikte onun ayetleri şeri hükümlere istinbat etme yönü de ortaya konulmaya çalışılacaktır. Aynı şekilde Şevkânî’nin ayetlerin hükümlerini açıklarken dayandığı şerî delilleri nasıl kullandığı da bu amaçla irdelenecektir. Makale de Şevkânî’nin tefsirinde fıkhî tercihi noktasında ahkâm konularında yöntem olarak bir mezhebe bağlı kalmadığı tezine ulaşılmıştır. Bu fıkhî anlayış sisteminin özünü Şevkânî’nin bütün kitapların da savunduğu ve insanları çağırdığı; içtihada çağrı ve taklidin terki oluşturmaktadır. Makalede konu edinen bir başka konu Şevkânî’nin Zeydi olmadığıdır. Kendisi Zeydiler arasında yaşamış, onlardan eğitim almış olsa bile gerek usûl gerekse de furu’ birçok meselede onlara muhalefet etmiştir. Şevkânî buna rağmen kitaplarında kendi sistemine uyan birçok Zeydî meşhur âlimin görüşlerini aktarmış ve bu mezhepten yana çokça tercihte bulunmuştur.

Keywords

Ali eş-Şevkânî, Ahkâm ayetleri, Tefsir, Metodu

Read: 698

Download: 242