İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞ STRESİ’NE ETKİSİ: BİŞKEK TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
THE EFFECTS OF WORK-FAMILY CONFLICT ON JOB STRESS:A FIELD STUDY ON TOURISM INDUSTRY IN BISHKEK

Author : Mehmet ULUTAŞ -- Aymira İSMAILOVA
Number of pages : 202-224

Abstract

İş-aile çatışması, iş ve aile rollerine ilişkin taleplerin çakışmasıyla ortaya çıkan bir çeşit iki rol arasında kalma halidir. Çalışma, bir alan araştırmasından yola çıkarak, iş-aile çatışması ve iş stresi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmanın örneklemini, Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek’teki turizm sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Elde edilen veriler üzerinde faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda, zaman, gerilim ve davranış bazlı işin aileye karışması ve zaman ve davranış bazlı ailenin işe karışması ile zamana dayalı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ancak gerilim bazlı ailenin işe karışmasıyla zamana dayalı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öte yandan, hem gerilim hem de davranış bazlı işin aileye karışması ile kaygı temelli iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, zaman baslı işin aileye karışması ve zaman ve gerilim bazlı ailenin işe karışması ile kaygı temelli iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır

Keywords

İş-Aile Çatışması, İş Stresi

Read: 1,164

Download: 390