BİR ESİN KAYNAĞI OLARAK ÇATALHÖYÜK MİMARİSİNİN EV/YUVA KAVRAMI ÖZELİNDE MEKAN-BELLEK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİREYSEL SÖYLEMLER
EVALUATION IN SPACE-MEMORY SPECIFIC TO HOUSE/NEST CONCEPT OF CATALHOYUK ARCHITECTURE AS A GUIDING SPIRIT AND INDIVIDUAL DISCOURSE

Author : Naile ÇEVİK -- Muna SİLAV
Number of pages : 1-18

Abstract

Antik dönemden günümüze kadar olan süreçte, avcı-toplayıcı toplumlardan modern yaşam alanlarına gelinceye kadar ki zamanda, insanlık tarihi oldukça değişken koşullardan geçmiştir. Ancak tüm bu koşulların ortak mekanı, yaşam alanı olarak ev’dir. Tarihsel süreç değerlendirildiğinde ev, barınma ve sığınma koşullarını sağlarken, değişen kültürel-sosyal koşullar ve teknolojik unsurların bir yansıması olarak, kimlik, kültür ve aidiyeti de barındıran bir yapıya bürünür. Bu yapının içinde açık ve gizli anlamların yanı sıra karşılıklı paylaşılan deneyimlerin odağında yine insan/birey vardır. Ev kavramının yuva kavramına dönüşmesi özellikle bireyselleşme ve öznelleşmenin yanı sıra kimlik, kültür, bellek ve aidiyet kavramlarını da yakından çağrıştırır. Antik döneme tarihlenen ve günümüzde de oldukça önemli bir arkeolojik buluntu özelliği gösteren Çatalhöyük’te yer alan nizami ev mimarisi artistik bir unsur olarak sanatçıların da dikkatini çekmektedir. Çatalhöyük mimarisinin ana unsurlarından olan ev planları, esin kaynağı olarak mekan-bellek açısından ev/yuva özelinde, Naile Salman Çevik’in seramik/baskı resimlerinde ve Muna Silav’ın suluboya çalışmalarında özgün bireysel uygulamalar bakımından dikkat çekmektedir.

Keywords

Ev Kavramı, Mekan, Bellek, Çatalhöyük, Çağdaş Sanat.

Read: 1,166

Download: 443