YIĞIN KİŞİSELLEŞTİRME ÜRETİM SİSTEMİNDE ÇEŞİTLİLİK YÖNETİM STRATEJİLERİNİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 291-307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yığın kişiselleştirme, esnek üretim sistemleri ve ürün- süreç konfügürasyonları sayesinde kişiye özel ürünlerin yığın üretimin maliyetlerine yakın bir biçimde üretilebilmesi ve makul fiyatlarla müşterilere sunulabilmesidir. Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler işletmelerin ürün yelpazesine olan talebin artmasına neden olurken, çeşitliliğin “dizayn- üretim- montaj- dağıtım” değer zinciri içindeki faaliyetleri daha karmaşık ve komplike hale getirdiği ve maliyetlerin artmasına neden olduğu açıktır. Yığın kişiselleştirmenin başarısı müşterinin inovatif ve kişiselleştirilmiş ürünler için ne kadar ödemeye ve beklemeye istekli olduğu ile işletmenin talep edilen ürünü makul zaman ve maliyet çerçevesinde üretebilme kabiliyeti arasındaki dengeye bağlıdır. Bu dengenin sağlanmasında çeşitlilik yönetim stratejileri, piyasaya yüksek çeşitlilik sunmayı mümkün kılan mamul tasarımlarının nasıl olması gerektiğinin ve üretim ile dağıtım sistemini daha esnek hale getirerek maliyetler ile çeşitlilik arasındaki ödünleşimin nasıl minimize edilebileceğinin yollarını göstermektedir. Bu açıdan ele alındığında çalışmanın amacı çeşitlilik yönetim stratejilerinin yığın kişiselleştirme üretim sistemine olan katkısının ortaya konulmasıdır. Bu amaca ulaşmada literatürdeki çalışmalardan yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

Mass customization is the ability to produce personalized products nearly at mass production costs and offer them to customers at reasonable prices thanks to flexible production systems and product-process configurations. While personalized products and services increase the demand for a company’s product range, it is clear that variety complicates the activities in the “design-production-assembly-distribution” value chain and increases the costs. The success of mass customization depends on the balance between how much the customer intends to pay and wait for innovative and customized products and enterprise’s ability to produce the requested product in a reasonable time and at a reasonable cost. In establishing this balance, variety management strategies shows how the product designs that enable high variety in the market should be and how to minimize the tradeoff between costs and variety by ensuring the flexibility of production and distribution systems. From this point of view, aim of this study is to exhibit variety management strategies’ contribution to mass customization production system. For his reason, we utilize former literatüre as well.

Keywords