YIĞIN KİŞİSELLEŞTİRME ÜRETİM SİSTEMİNDE ÇEŞİTLİLİK YÖNETİM STRATEJİLERİNİN KULLANIMI
THE USE OF VARIETY MANAGEMENT STRATEGIES IN A MASS CUSTOMIZATION PRODUCTION SYSTEM

Author : Özlem KOÇAKOĞLU
Number of pages : 291-307

Abstract

Yığın kişiselleştirme, esnek üretim sistemleri ve ürün- süreç konfügürasyonları sayesinde kişiye özel ürünlerin yığın üretimin maliyetlerine yakın bir biçimde üretilebilmesi ve makul fiyatlarla müşterilere sunulabilmesidir. Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler işletmelerin ürün yelpazesine olan talebin artmasına neden olurken, çeşitliliğin “dizayn- üretim- montaj- dağıtım” değer zinciri içindeki faaliyetleri daha karmaşık ve komplike hale getirdiği ve maliyetlerin artmasına neden olduğu açıktır. Yığın kişiselleştirmenin başarısı müşterinin inovatif ve kişiselleştirilmiş ürünler için ne kadar ödemeye ve beklemeye istekli olduğu ile işletmenin talep edilen ürünü makul zaman ve maliyet çerçevesinde üretebilme kabiliyeti arasındaki dengeye bağlıdır. Bu dengenin sağlanmasında çeşitlilik yönetim stratejileri, piyasaya yüksek çeşitlilik sunmayı mümkün kılan mamul tasarımlarının nasıl olması gerektiğinin ve üretim ile dağıtım sistemini daha esnek hale getirerek maliyetler ile çeşitlilik arasındaki ödünleşimin nasıl minimize edilebileceğinin yollarını göstermektedir. Bu açıdan ele alındığında çalışmanın amacı çeşitlilik yönetim stratejilerinin yığın kişiselleştirme üretim sistemine olan katkısının ortaya konulmasıdır. Bu amaca ulaşmada literatürdeki çalışmalardan yararlanılmıştır.

Keywords

Yığın Kişiselleştirme, Çeşitlilik Yönetim Stratejileri, Bileşen Ortaklığı, Süreç Ortaklığı, Modülarite, Süreç Modülaritesi, Platformlar, Bileşen Aileleri, Geciktirilmiş Farklılaştırma

Read: 694

Download: 232