GÖRSEL KÜLTÜRÜN ÜSTÜN YETENEKLİ/ZEKÂLI ÇOCUKLARIN RESİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF VISUAL CULTURE ON GIFTED/TALENTED CHILDREN’S DRAWINGS

Author : Atilla ŞİRİN
Number of pages : 121-144

Abstract

Günümüz dünyasında, teknolojideki gelişmeler, her alanda olduğu gibi çevremizde bulunan görsellerin ve görüntü üreten araçların (nesnelerin) artmasını ve çeşitlenmesini de sağlamıştır. Bu durum, televizyonlar, gazeteler, dergiler, internet, dijital imgeler, cep telefonları, multi-medya araçları, bilgisayar oyunları, moda, reklâm panoları, işyeri vitrinleri ve şehir mobilyaları gibi imgeler üreten veya barındıran unsurlardan oluşan görsel kültürün bireyleri ve modern toplumları biçimlendirmesine neden olmaktadır. Bu biçimlendirmenin en çok etkili olduğu kesimi ise çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar, bu biçimlendirmenin sonucunda orta çıkan duygu ve düşüncelerini resim aracılığı ile anlatma yolu bulurlar. Üstün yetenekli/zekâlı çocuklar ise yaşıtlarından farklı olarak sahip oldukları özellikleri vasıtasıyla bu anlatımlarını daha farklı bir şekilde ortaya koyarlar. Araştırmanın amacı, üstün yeteneğe/zekâya sahip çocukların çizimleri üzerinden görsel kültür algılamalarındaki üsluplarını anlamaktır. Bu bağlamda; üstün yetenekli/zekâlı çocukların görsel kültürün hangi elemanlarından etkilendikleri, çizimlerinde ne tür imgeler kullandıkları, görsel kültür imgelerinin etkileri ve yapılacak olan resim etkinliğinin sonunda ne öğrenecekleri üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Çalışma grubu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında farklı illerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) 8–12 yaş aralığındaki 3., 4., 5. ve 6. Sınıfta öğrenim gören rastgele seçilmiş 207 üstün yetenekli/zekâlı çocuktan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında, üstün yetenekli/zekâlı çocuklardan çevrelerinde gördükleri görsel imgelerle ilgili resim çizmeleri istenmiştir. Çocukların çizimleri ve kâğıt arkasına yazdıkları metinler resimlerin değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, üstün yetenekli/zekâlı çocukların görsel kültür elemanlarından çeşitli biçimlerde etkilendikleri, bu etkilenmeleri çizgisel anlatım biçimlerine yansıttıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Görsel kültür, üstün yetenekli/zekâlı çocuklar, çocuk resmi.

Read: 1,141

Download: 375