GÖRSEL KÜLTÜRÜN ÜSTÜN YETENEKLİ/ZEKÂLI ÇOCUKLARIN RESİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 121-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında, teknolojideki gelişmeler, her alanda olduğu gibi çevremizde bulunan görsellerin ve görüntü üreten araçların (nesnelerin) artmasını ve çeşitlenmesini de sağlamıştır. Bu durum, televizyonlar, gazeteler, dergiler, internet, dijital imgeler, cep telefonları, multi-medya araçları, bilgisayar oyunları, moda, reklâm panoları, işyeri vitrinleri ve şehir mobilyaları gibi imgeler üreten veya barındıran unsurlardan oluşan görsel kültürün bireyleri ve modern toplumları biçimlendirmesine neden olmaktadır. Bu biçimlendirmenin en çok etkili olduğu kesimi ise çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar, bu biçimlendirmenin sonucunda orta çıkan duygu ve düşüncelerini resim aracılığı ile anlatma yolu bulurlar. Üstün yetenekli/zekâlı çocuklar ise yaşıtlarından farklı olarak sahip oldukları özellikleri vasıtasıyla bu anlatımlarını daha farklı bir şekilde ortaya koyarlar. Araştırmanın amacı, üstün yeteneğe/zekâya sahip çocukların çizimleri üzerinden görsel kültür algılamalarındaki üsluplarını anlamaktır. Bu bağlamda; üstün yetenekli/zekâlı çocukların görsel kültürün hangi elemanlarından etkilendikleri, çizimlerinde ne tür imgeler kullandıkları, görsel kültür imgelerinin etkileri ve yapılacak olan resim etkinliğinin sonunda ne öğrenecekleri üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Çalışma grubu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında farklı illerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) 8–12 yaş aralığındaki 3., 4., 5. ve 6. Sınıfta öğrenim gören rastgele seçilmiş 207 üstün yetenekli/zekâlı çocuktan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında, üstün yetenekli/zekâlı çocuklardan çevrelerinde gördükleri görsel imgelerle ilgili resim çizmeleri istenmiştir. Çocukların çizimleri ve kâğıt arkasına yazdıkları metinler resimlerin değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, üstün yetenekli/zekâlı çocukların görsel kültür elemanlarından çeşitli biçimlerde etkilendikleri, bu etkilenmeleri çizgisel anlatım biçimlerine yansıttıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In today's world, the developments in technology have made it possible to increase and diversify the visuals and image-producing tools (objects) around the perimeter as in every area. This causes visual culture, which consists of the elements that produce or contain the images such as TVs, newspapers, magazines, the Internet, digital images, mobile phones, multi-media tools, computer games, fashion, advertising panels, workplace displays and city furniture, to shape individuals and modern societies. The most effective form of this form is children. As a result of this form, the children find a way to tell the middle feelings and thoughts through painting. Highly talented/gifted children, unlike their peers, reveal these expressions in a different way through their characteristics. The aim of the research is to understand the styles of visual culture perception through the drawings of children with superior talented/gifted. In this context; the focus of the talented/gifted children is on what elements the visual culture is influenced by, what kind of images they use in their drawings, the effects of visual culture images, and what picture activity to learn at the end. This study is a qualitative research. The study group consists of 207 randomly selected talented/gifted children who are studying at the 3rd, 4th, 5th and 6th Grade in the 8-12 age range at the Science and Art Centers (BİLSEM) in different cities during 2013-2014 academic year. Within the scope of the research, highly skilled / intelligent children were asked to draw artwork about visual imagery they saw in their surroundings. The drawings of the children and the text they wrote behind the paper were used to evaluate the drawings. Content analysis was used for the analysis of the data. As a result of the study, it has emerged that talented/gifted children are influenced by visual culture elements in various forms and reflected these influences to their linear narrative forms.

Keywords