CLEMENT GREENBERG BİÇİMCİLİĞİ BAĞLAMINDA AMERİKAN SOYUT SANAT HAREKETİNİN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF THE AMERICAN ABSTRACT ART MOVEMENT WITH COLD WAR TERM POLICIES IN THE CONTEXT OF CLEMENT GREENBERG FORMALISM

Author : Zafer GÜNGEN
Number of pages : 84-97

Abstract

20. yüzyıl insanlık tarihinin en hızlı gelişim ve dönüşümüne sahne olmuştur. Dünya ölçeğinde gerçekleşen krizler ve savaşlar, yalnızca coğrafi sınırları değil, o coğrafyalarda yaşayan insanları da değiştirmiştir. Endüstri devriminin sosyolojik etkileri ile birlikte oluşan yeni sınıfsal ortamın gereksinimleri de farklılaşmıştır. Günlük yaşamın içerisinde yeniden halkın ulaşabileceği bir sanat fikri ortaya çıkmıştır. Sanatçılar da aristokrasinin çöküşünü ve yeni ekonomik sınıfların doğuşunu takip etmiştir. Yenidünya olarak adlandırılan Amerika kıtası, göçmenlerin kurduğu bir yerleşik düzen olması nedeniyle farklı görüş ve düşüncelere açık yapısıyla öne çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın son bulmasının ardından iki kutuplu dünya düzeni içerisinde sıkışan sanat ortamı ve sanatçılar, sanatın merkezinin Avrupa’dan Amerika’ya taşınmasını sağlamıştır. Bu hareket dünya sanat tarihini de köklü biçimde değişime uğratmıştır. Bu çalışma; Soğuk Savaş dönemini hazırlayan sebepler, sürecin ilerleyişi ve son bulmasına kadar yaşanan dönem içerisinde, sanat ortamında yaşanan hareketliliğin bağlantılarını sorgulamak ve analiz etmek amacındadır. Clement Greenberg gibi çok güçlü bir kimliğin “biçimci” yaklaşımını temel alarak, bizzat desteklediği Amerikan Soyut Sanatı ya da Soyut Dışavurumculuk hareketi üzerinden, Soğuk Savaş dönemi Amerikan politikaları ile bağlantıların irdelenmesi, çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışma Soğuk Savaş öncesinde yaşanan gelişmeler, Soğuk Savaş süreci ve bu süreç içerisinde yaşanan durumu kapsamaktadır. Clement Greenberg’in biçimci yaklaşımının teorik temelleri ışığında, gerekli literatür araştırması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler, detaylı olarak konu üzerine odaklanmış araştırmalar, tartışmayı şekillendiren kaynaklar ve onaylanmış ifadeler seçilerek düzenlenmiştir. Konu içerisinde önemi bulunan ve yazılı metni destekleyecek görseller de eklenmiştir.

Keywords

Amerikan Soyut Sanatı, Soğuk Savaş, Clement Greenberg.

Read: 1,214

Download: 391