ÜNİVERSİTE MEZUNU 60 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 268-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Televizyon yayınları özellikle 1950 yılından itibaren dünyada yaygınlaşmış ve kendinden önceki kitle iletişim araçlarına izler kitle ve etkinlik bakımından fark atmıştır. Toplumun her kesimi haber alma, bilgilenme ve eğlence amacıyla televizyondan faydalanmaktadır. Orta yaş ve üzeri kişiler boş zaman bakımından diğer yaş gruplarına göre avantajlıdır. İşte bu çalışmada; 60 yaş üzeri eğitimli kişilerin TV izleme alışkanlıkları ele alınmış, yöntem olarak saha araştırması kullanılmıştır. Veriler, 120 katılımcıdan yüz yüze anket tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma sonucu; katılımcıların düşük düzeyde yalnızlık seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan kadınlar, toplumsal yaşamda kendisini erkeklere göre daha fazla yalnız hissetmektedir. Araştırmaya katılanların yalnızlık düzeyi ile televizyona olan güven düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı farklılık görülmektedir. Yine araştırmaya katılanların toplumsal yaşamda en az memnuniyet duydukları şeyin yaşam şartları olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Television broadcasts have become widespread in the world especially since 1950 and they have outscored previous mass media in terms of mass and efficiency. All segments of the society benefit from television for getting news, being informed and entertainment. Middle-aged and older people are more advantageous compared to other age groups. Here in this study; watching Tv habits of people aged over 60 years were studied and field survey was used as a method. The data were obtained by face-to-face questionnaire technique from 120 participants. The result of the research; participants had a low level of loneliness. Women in the study feel more alone in social life than men. There is a positive difference between the level of loneliness and confidence in television. It was also revealed that the participants of this research were least satisfied with in social life is living conditions.

Keywords