ÜNİVERSİTE MEZUNU 60 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN WATCHING TV HABITS AND LONELINESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHOSE AGES ARE OVER 60 YEARS AND HAVE BACHELOR’S DEGREE

Author : Olgun KÜÇÜK -- Özden TOPRAK - Mevlüt Can KOÇAK
Number of pages : 268-283

Abstract

Televizyon yayınları özellikle 1950 yılından itibaren dünyada yaygınlaşmış ve kendinden önceki kitle iletişim araçlarına izler kitle ve etkinlik bakımından fark atmıştır. Toplumun her kesimi haber alma, bilgilenme ve eğlence amacıyla televizyondan faydalanmaktadır. Orta yaş ve üzeri kişiler boş zaman bakımından diğer yaş gruplarına göre avantajlıdır. İşte bu çalışmada; 60 yaş üzeri eğitimli kişilerin TV izleme alışkanlıkları ele alınmış, yöntem olarak saha araştırması kullanılmıştır. Veriler, 120 katılımcıdan yüz yüze anket tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma sonucu; katılımcıların düşük düzeyde yalnızlık seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan kadınlar, toplumsal yaşamda kendisini erkeklere göre daha fazla yalnız hissetmektedir. Araştırmaya katılanların yalnızlık düzeyi ile televizyona olan güven düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı farklılık görülmektedir. Yine araştırmaya katılanların toplumsal yaşamda en az memnuniyet duydukları şeyin yaşam şartları olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Yalnızlık Düzeyi, Televizyon, Güven

Read: 815

Download: 288