SİNDİCE VE SİNDİCEDE TÜRKÇE KELİME VE UNSURLAR
TURKISH WORDS AND ELEMENTS IN SINDHI LANGUAGE

Author : Dogan YUCEL -- Mustafa ÇETİN
Number of pages : 448-476

Abstract

Türk Dili ve Türkler için siyasi, kültürel ve sosyal tarih açısından Hindistan yabancı bir coğrafya değildir. Bilinen tarih itibariyle 2500 yıllık bir etkileşim söz konusudur. Hindistan yarıkıtasının Kuzey, Batı ve Orta kısımları yüzlerce yıl çeşitli Türk devletlerinin idaresinde kalmıştır. Saka devletiyle başlayıp 1843 yılında İngiliz idaresine geçene kadar Sind’de 400 yıldan fazla bir süre Türk idaresi vakidir. 30-35 milyon konuşuru bulunan Sindice, Türk Dili ve Türk tarihi açısından önemli lisanlardan biridir. Çalışmada kısaca Sindicenin tarihi ve Türklerle ilişkili tarihi arkaplanı verilmiş ve Türkçeden Sind Diline ödünçlenen kelime, ek ve yeniden üretilen hibrit kelimeler listelenmiştir. Türkçeden Sind Diline ödünçlenen kelime, ek ve yeniden üretilen hibrit kelimeleri listeledik. Sindi dilinde yazılmış hacimli yedi farklı lugat taranmıştır. Taramalar neticesinde Sindicede 132 Türkçe kelime/unsur tespit edilmiştir. Sindicede tespit edilen kelimeler 35 ciltten fazla Türkçe sözlük taranarak karşılıkları bulunmuştur. Bu sözcükler beş farklı ses-yapı ve 13 farklı tematik gruplara göre tasnif edilmiş olup bu tasnifler grafiklerle açıklanmıştır. Bu kelimeler beş farklı ses-yapı ve 13 farklı tematik gruplara göre kodlanmıştır. Bu kodları birer grafik hâline getirdik. Çalışmanın Türkçeyle-Sindice arasındaki ödünçleme ve ilişkileri ortaya koyan ilk araştırma olması bakımından önem arz etmektedir. Konuyla ilgili sonraki bilimsel çalışmalara temel teşkil edeceği düşünülmektedir.

Keywords

Sindice, Sindicede -Türkçe ilişkisi, ödünçleme, Türk dili.

Read: 722

Download: 234