X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM DENGESİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYİNE ETKİSİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE BİR İŞLETME ÖRNEĞİ
AN EXAMINATION OF THE IMPACT OF WORK-LIFE BALANCE OF X AND Y GENERATION EMPLOYEES ON THEIR PERCEIVED STRESS LEVEL IN RELATION TO DEMOGRAPHIC FACTORS AND A CASE STUDY IN THE FOOD SECTOR

Author : Uğur KÜÇÜKANT -- Ercan ÖGE
Number of pages : 419-434

Abstract

Bu çalışmanın amacı; X ve Y kuşağı çalışanların iş-yaşam dengesinin stres düzeylerine etkisinin demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Araştırmanın hipotezleri, İstanbul’da gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmede X ve Y kuşağı temsil eden toplam 252 çalışandan oluşan bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda, X kuşağı çalışanları için yalnızca işi tercih etme nedenlerine göre bir farklılık tespit edilirken, işsiz kalacağı düşüncesi ile bu işi tercih eden katılımcıların iş-yaşam dengelerinin daha düşük olduğu, Y kuşağı çalışanları için ise yapılan analizler neticesinde kadınların erkeklere göre daha yüksek, ortaöğretim mezunlarının ise diğer katılımcılara göre daha düşük stres düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca yöneticisi kadın olan katılımcıların yöneticisi erkek olan katılımcılara göre daha yüksek iş-yaşam dengesine sahip oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

X Kuşağı, Y Kuşağı, Stres, İş-Yaşam Dengesi

Read: 766

Download: 242