İBN KESİR (ö. 774/1373) TEFSİR’İNDEKİ İSRA VE MİRAÇ RİVAYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 385-418
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İsra ve Miraç hadiseleri siyer kaynaklarında olağanüstü özelliğiyle önemli bir yer tutmaktadır. XIV. yüzyılda Memlükler zamanında Dımaşk’ta yetişmiş âlimlerden biri olan İbn Kesir’in kaleme aldığı Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim adlı eserindeki İsra ve Miraç rivayetleri, makalemizin temasını oluşturmaktadır. Eser, kendinden önceki kültürel birikimi ihtiva etmesi sebebiyle değerli bir kaynak kabul edilmektedir. Gayemiz müellifin İsra ve Miraç konusuna eserindeki bakış açısını İslam Tarihi açısından değerlendirmektir. Müellifin tarihçi, müfessir ve muhaddis kimliğiyle konulara yaklaşımı, rivayetler ve görüşler arasında yaptığı tartışma, tercih ve değerlendirmeler onu klasik nakilci âlimlerden ayırmaktadır. İsra ve Miraç rivayetlerindeki farklılıklar, hadisenin mahiyetinde ihtilafa yol açmıştır. Miraçta ruh ve bedenin birlikte olup olmadığı, Nebinin uyanık ya da uykuda oluşu, Allah’ın ve Cebrail’in görülmesi, hadisenin sayısı, gerçekleşme zamanı, cennet ve cehennemde görülenler, ikramlar, semada Peygamberlerle konuşma vb. hususlarda farklı görüşler serdedilmiştir. Makalemizde müellifin eserine aldığı rivayetler, en doğru bilgiye ulaşma kaygısıyla yaptığı titiz değerlendirme ve tercihler, muhtevasındaki bilgiler tasnif edilerek incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Isra and Miraj events have an important place in siyer sources with their extraordinary features. At the time of the Mamluks in the XIVth century, Ibn Kathir, one of the scholars who grew up in Damascus, and the stories of Isra and Miraj in his book Tafsirü’l-Qur’anı’l-Azim, constitute the subject of our article. Our aim is to evaluate the perspective of the author in the work of Isra and Miraj from the point of view of Islamic History. The author's approach to the events of İsra and Miraj with his identity as a historian, an interpreter and informant, and his discussion, preferences and evaluations between the stories and the opinions differentiate him from the classical transporters. In our article, the author's narrations, the right to the most accurate information to make the assessment of the meticulous assessment and preferences, the information is classified and examined.

Keywords