İBN KESİR (ö. 774/1373) TEFSİR’İNDEKİ İSRA VE MİRAÇ RİVAYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
IBN KESİR (d. 774/1373) AN EVALUATION ON THE ACCOUNTS OF ISRA AND MIRAJ IN HIS COMMENTARY

Author : Meral GÖVEÇ
Number of pages : 385-418

Abstract

İsra ve Miraç hadiseleri siyer kaynaklarında olağanüstü özelliğiyle önemli bir yer tutmaktadır. XIV. yüzyılda Memlükler zamanında Dımaşk’ta yetişmiş âlimlerden biri olan İbn Kesir’in kaleme aldığı Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim adlı eserindeki İsra ve Miraç rivayetleri, makalemizin temasını oluşturmaktadır. Eser, kendinden önceki kültürel birikimi ihtiva etmesi sebebiyle değerli bir kaynak kabul edilmektedir. Gayemiz müellifin İsra ve Miraç konusuna eserindeki bakış açısını İslam Tarihi açısından değerlendirmektir. Müellifin tarihçi, müfessir ve muhaddis kimliğiyle konulara yaklaşımı, rivayetler ve görüşler arasında yaptığı tartışma, tercih ve değerlendirmeler onu klasik nakilci âlimlerden ayırmaktadır. İsra ve Miraç rivayetlerindeki farklılıklar, hadisenin mahiyetinde ihtilafa yol açmıştır. Miraçta ruh ve bedenin birlikte olup olmadığı, Nebinin uyanık ya da uykuda oluşu, Allah’ın ve Cebrail’in görülmesi, hadisenin sayısı, gerçekleşme zamanı, cennet ve cehennemde görülenler, ikramlar, semada Peygamberlerle konuşma vb. hususlarda farklı görüşler serdedilmiştir. Makalemizde müellifin eserine aldığı rivayetler, en doğru bilgiye ulaşma kaygısıyla yaptığı titiz değerlendirme ve tercihler, muhtevasındaki bilgiler tasnif edilerek incelenmektedir.

Keywords

İslam Tarihi, İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, İsra, Miraç.

Read: 1,073

Download: 318