SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 376-387
Year-Number: 2019-91

Abstract

Modern toplumda tüketim, küreselleşme süreçlerinin bir sonucu olarak yeni sosyal sınıfların ortaya çıkması ve teknolojik yeniliklerin yaratılması, nüfusun artmasına yol açan sosyal değişimlerle ilişkilidir. Günümüzde modern toplum tüketim yoluyla toplumsal önemini arttırmaya ve sosyal rolünü iyileştirmeye çalışıyor. Günümüzde sosyal medya her bir insanın hayatının bir parçası haline gelmiştir. Sosyal Medya Pazarlaması (SMM), ticaret tarihindeki güçlü gelişmelerden biridir. Son on yıldaki bu özel teknik devrim, geleneksel pazarlama yaklaşımlarında kökten bir devrim yarattı ve pazarlamacıları yeni bir döneme geçirdi. SMM, tüketicileri iş dünyasının merkezine geri koymakta ve pazarlamacılara, tüketicilerle etkileşime girmeleri ve onları yenilikçi yollarla markalara entegre etmeleri için yeni araçlar sunmaktadır. Bu nedenle, bu araştırma sosyal medya pazarlamasının tüketici satınalma davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmaya yöneliktir. Bu çalışmanın spesifik araştırma sorusu şudur: “Sosyal Medya Pazarlaması, sosyal medya kullanıcıları arasında Tüketici Satın Alma Karar Verme Sürecini Etkiliyor mu?” Sosyal Medya Pazarlaması ile Tüketici Davranışı Karar Verme süreci arasındaki ilişkinin incelenmesi Türkiye için önemli bir konudur. Bu nedenle konu ile ilgili ampirik bir çalışma yürütülmüştür. Bu ampirik çalışma hizmetlerinin sosyal medya kullanıcıları arasında başarılı olup olmadığını ölçmektedir.

Keywords

Abstract

Consumption in modern society, as a result of globalization processes, the emergence of new social classes and the creation of technological innovations are related to the social changes leading to the increase of the population. Today, modern society is trying to increase its social importance through consumption and to improve its social role. Today, social media has become a part of every human life. Social Media Marketing (SMM) is one of the strongest developments in trade history. This special technical revolution over the past decade has revolutionized traditional marketing approaches and has put marketers into a new era. SMM puts consumers back at the heart of the business world and offers new tools for marketers to interact with consumers and integrate them into brands through innovative ways. Therefore, this research aims to investigate how social media marketing affects consumer purchasing behavior. Examining the relationship between Consumer Behavior Decision Making process with Social Media Marketing is an important issue for Turkey. Therefore, an empirical study was conducted. It measures whether empirical work services are successful among social media users.

Keywords