ÇOCUKLARI MONTESSORİ EĞİTİMİ ALAN EBEVEYNLERİN “MONTESSORİ EĞİTİMİ” ALGISI
MONTESSORI EDUCATION PERCEPTIONS OF MONTESSORI PARENTS

Author : Esra Betül KÖLEMEN -- Emine BOZKURT - Tuğba ABANOZ - İlkay ULUTAŞ
Number of pages : 239-251

Abstract

Bu araştırma çocukları Montessori eğitimi alan ebeveynlerinin Montessori eğitimi algısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Montessori eğitimi uygulamakta olan okullardaki ebeveynler ile görüşülmüş, gönüllülük esasına göre 25 ebeveynin çalışmaya katılımı sağlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Ebeveynlerin Montesori Eğitim Yaklaşımına ilişkin Görüşlerini Belirleme Formu” ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre ebeveynlerin Montessori eğitimine ilişkin bilgileri okuldan, arkadaş ve akrabalarından edindikleri, bu eğitimi geleneksel yaklaşımdan farklı ve çağdaş bir yaklaşım olduğunu düşünmeleri nedeniyle tercih ettikleri görülmüştür. Ebeveynlerin Montessori eğitiminin çocuklarına kendi işini yapabilme becerisi kazandırdığı, düzenli olmasını sağladığı ve hayata hazırlamada etkili olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Ebeveynlerin bu eğitimde çoğunlukla matematik materyalleri ile günlük yaşam materyallerine ilişkin bilgi sahibi oldukları, akran eğitiminden memnun olanların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Ebeveynler gelecekte çocukların özgüvenli olacaklarını düşünmekte ve Montessori eğitimini ilkokulda da uygulanabilir olarak değerlendirmektedirler. Çalışma bulguları ebeveynlerin Montessori eğitimi algısının olumlu olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Montessori eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, Ebeveynler, Çocuklar.

Read: 1,119

Download: 383