ÇOCUKLARI MONTESSORİ EĞİTİMİ ALAN EBEVEYNLERİN “MONTESSORİ EĞİTİMİ” ALGISI

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 239-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma çocukları Montessori eğitimi alan ebeveynlerinin Montessori eğitimi algısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Montessori eğitimi uygulamakta olan okullardaki ebeveynler ile görüşülmüş, gönüllülük esasına göre 25 ebeveynin çalışmaya katılımı sağlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Ebeveynlerin Montesori Eğitim Yaklaşımına ilişkin Görüşlerini Belirleme Formu” ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre ebeveynlerin Montessori eğitimine ilişkin bilgileri okuldan, arkadaş ve akrabalarından edindikleri, bu eğitimi geleneksel yaklaşımdan farklı ve çağdaş bir yaklaşım olduğunu düşünmeleri nedeniyle tercih ettikleri görülmüştür. Ebeveynlerin Montessori eğitiminin çocuklarına kendi işini yapabilme becerisi kazandırdığı, düzenli olmasını sağladığı ve hayata hazırlamada etkili olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Ebeveynlerin bu eğitimde çoğunlukla matematik materyalleri ile günlük yaşam materyallerine ilişkin bilgi sahibi oldukları, akran eğitiminden memnun olanların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Ebeveynler gelecekte çocukların özgüvenli olacaklarını düşünmekte ve Montessori eğitimini ilkokulda da uygulanabilir olarak değerlendirmektedirler. Çalışma bulguları ebeveynlerin Montessori eğitimi algısının olumlu olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

This research was aimed to determine the Montessori education perception of the parents of children attending Montessori education. Parents were interviewed in Montessori schools and 25 parents participated in the study on a voluntary basis. The data were collected by the “Form of Opinions of Parents about Montessori Education” which was developed by the researchers. Findings show that parents have information about Montessori education from schools, friends and relatives and they chose Montessori education because they think that this education is unique and different from traditional education. Parents also report that Montessori education provide their children the abilities to do their own work, to be regular and to prepare for life. They were mostly recognize mathematics materials and daily life materials, and majority of them satisfied with peer education. Parents think that children will be self-confident in the future and consider Montessori education as applicable in primary school program. Overall study findings revealed that parents have positive perception of Montessori education.

Keywords