ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN AKTİF ATLETİZM SPORCULARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 340-360
Year-Number: 2019-91

Abstract

Araştırma grubunu; 2015-2016 eğitim öğretim yılında 13 Şubat 2016 tarihinde Aydın’da düzenlenen “Okullararası Yıldızlar Kros Türkiye Birinciliği”, 28-29 Mayıs 2016 tarihinde Aydın’da düzenlenen “Okullararası Küçük Kızlar ve Erkekler Puanlı Atletizm Türkiye Birinciliği” ve 4-6 Haziran 2016 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “Yıldız Kızlar ve Erkekler Puanlı Atletizm Türkiye Birinciliği’ne katılan 6., 7. ve 8. sınıftan 284 erkek, 200 kız olmak üzere 484 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için; Raudsepp (1977) tarafından geliştirilmiş, Çoban (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ne Kadar Yaratıcısınız? yaratıcılık ölçeği ile Saban (2001) tarafından geliştirilen “Çoklu Zekâ Alanları Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında; frekans, t testi, Pearson Momentler Çarpım Korelâsyonu, One Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmış ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için tukey testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Araştırma sonucunda atletizm sporu yapan erkek ortaokul öğrencilerinin mantıksal-matematiksel zekâ alanı ve bedensel kinestetik zekâ alanı yüksek çıkmıştır. Ayrıca atletizm sporu yapan ve 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre sözel dilsel zekâ düzeyi, mantıksal-matematiksel zekâ düzeyi, içsel zekâ düzeyi, müziksel ritmik zekâ düzeyi ve uzamsal zekâ alanı yüksek çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Research Group; 13 February 2016 2015-2016 academic year in the history of intellectuals“, held in Interscholastic cross-country Stars the winner of Turkey”, May 28-29, 2016 in the history of intellectuals“, held in Interscholastic athletics little boys and girls qualifying in Turkey, first prize” and On 4-6 June 2016 held in Erzurum “Turkey star qualifying boys and Girls Athletics 284 grade male, 200 female students Center, total 484. To achieve the purpose of the research; Raudsepp (1977), developed by Shepherd (1999) adapted into Turkish by, “how creative are you? plow with creativity scale (2001) was developed by Çoban. Solution and interpretation of the data; frequency, t-test, Pearson Product Moment Correlation, one-way ANOVA (one way analysis of variance) test was used in order to determine the difference between the groups. Male secondary school students engaged in the sport of athletics as a result of research in the field of intelligence and bodily kinesthetic intelligence was high. And 6 also engaged in the sport of athletics. 8 of the students in the class. study in class than students who are verbal-linguistic intelligence, logical-mathematical intelligence, internal intelligence, musical.

Keywords