KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKALARIN ANALİZİ
THE INFORMAL ECONOMY AND ANALYSIS OF POLICIES TO PREVENT INFORMAL ECONOMY

Author : Deniz ÇEVİK -- Ozan BİNGÖL
Number of pages : 351-369

Abstract

Sosyo-ekonomik problemlerin başında gelen kayıt dışı ekonomi, devletin denetimi ve gözetimi dışında kalan iktisadi faaliyetlerdir. Kayıt dışı ekonominin ekonomik, mali, idari, sosyal olmak üzere pek çok nedeni bulunmakla birlikte birden fazla mücadele yöntemi de vardır. Kayıt dışı ekonomi ile diğer makro sorunlardan farklı olarak salt iktisat politikaları ile mücadele etmek çok mümkün değildir. Çünkü özellikle vergisel boyutta ortaya çıkan kayıt dışılık vergi ahlakı, vergi bilinci gibi sosyolojik ve psikolojik durumları da içermektedir. Bu açıdan kayıt dışılık ile mücadele kamuoyunun oluşturulması ve toplumsal desteğin sağlanması son derece önemlidir. İlgili yazımızda kayıt dışılığının tanımı, nedenleri, etkileri ve üçüncü bölümde kayıt dışılıkla mücadele üzerinde duracağız. Özellikle kayıt dışılıkla mücadele denetim sürecinin nasıl olması gerektiği, eksikleri ve çözüm önerileri yer alacaktır. Günümüzde kayıt dışılığının oluşumunda ve engellenmesinde vergilendirme politikaları başat rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki kayıt dışılıkla mücadele politikalarının kamuoyu desteği olmadan tam olarak amaca ulaşması mümkün olmayacaktır.

Keywords

Kayıt dışı ekonomi, Vergi ahlakı, Vergi bilinci, Vergi affı, Denetim

Read: 797

Download: 258