KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKALARIN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 351-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyo-ekonomik problemlerin başında gelen kayıt dışı ekonomi, devletin denetimi ve gözetimi dışında kalan iktisadi faaliyetlerdir. Kayıt dışı ekonominin ekonomik, mali, idari, sosyal olmak üzere pek çok nedeni bulunmakla birlikte birden fazla mücadele yöntemi de vardır. Kayıt dışı ekonomi ile diğer makro sorunlardan farklı olarak salt iktisat politikaları ile mücadele etmek çok mümkün değildir. Çünkü özellikle vergisel boyutta ortaya çıkan kayıt dışılık vergi ahlakı, vergi bilinci gibi sosyolojik ve psikolojik durumları da içermektedir. Bu açıdan kayıt dışılık ile mücadele kamuoyunun oluşturulması ve toplumsal desteğin sağlanması son derece önemlidir. İlgili yazımızda kayıt dışılığının tanımı, nedenleri, etkileri ve üçüncü bölümde kayıt dışılıkla mücadele üzerinde duracağız. Özellikle kayıt dışılıkla mücadele denetim sürecinin nasıl olması gerektiği, eksikleri ve çözüm önerileri yer alacaktır. Günümüzde kayıt dışılığının oluşumunda ve engellenmesinde vergilendirme politikaları başat rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki kayıt dışılıkla mücadele politikalarının kamuoyu desteği olmadan tam olarak amaca ulaşması mümkün olmayacaktır.

Keywords

Abstract

The informal economy, which is one of the socio-economic problems, is an economic activities outside the control and supervision of the state. The informal economy has many reasons for economic, financial, administrative and social, but there are multiple methods of struggle. Unlike the informal economy and other macroeconomic problems, it is not possible to deal with purely economic policies. This is because the informal tax ethics, especially in the tax dimension, includes sociological and psychological conditions such as tax awareness. In this respect, it is extremely important to fight against informality and to provide public support and social support. In our respective article, we will stand on the definition, causes, effects of informality and the fight against informality in the third part. In particular, how the informality control process should be done, deficiencies and solutions will be included. Today, taxation policies play a key role in the formation and prevention of informality. It should not be forgotten that the fight against informality policies will not be able to reach the full goal without public support.

Keywords