ANNE-ÇOCUK-NİNNİ MOTİFİNİN ÇOCUĞUN MÜZİKSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF MOTHER-CHILD-LULLABY MOTIF ON CHILD'S MUSICAL DEVELOPMENT

Author : Saibe Özlem KAYA -- Berna ÖZKUT - Cenk ÇÖL
Number of pages : 225-238

Abstract

Ninni, anne ile bebek arasında kurulu müzikal bir duygusal bağdır. Ninniler anne sesi ve ezgiyle icra edildiklerinden “anne şarkısı” olarak da adlandırılabilirler. Ninni, aynı zamanda anne tarafından bebeği uyutmak için söylenen; doğrudan, kısa ve öz bir mesaj ileten, sözcüklerin, müziğin, hareket ve ritmin bir araya getirildiği bir şarkıdır. Ninnilerin müzik ile iç içe olması, bebeklerin kulaklarında güzel bir etki bırakması, hayatın ahenk unsurlarını ilk günden itibaren onlara aşılaması, onları diğer türlerden farklı kılmıştır. Bebeklikten itibaren işitsel algı eğitimi ile başlayan müzik eğitimi çocukların konuşmasında, kavramları öğrenmesinde, vücudunu koordineli bir şekilde kullanmasında etkili olmaktadır. Müzik ve ritmik hareketleri içeren ninniler sayesinde anne bebeği ile çok yönlü bir iletişim kurar. Bu çalışmada, anne-çocuk-ninni motifi çerçevesinde ninnilerin çocuğun müziksel gelişimine etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çocuğun müziksel gelişimi, doğum öncesi dönemde temellenerek, ergenlik döneminin ortalarına kadar geçirdiği ve sürekli ilerleme gösteren müziksel değişim olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda müziksel gelişim sürecinde, anne-çocuk-ninni motifi önemli rol oynar.

Keywords

Anne, çocuk, ninni, müziksel gelişim.

Read: 1,251

Download: 411