BİSİKLET, BALE VE HENTBOL SPORCULARINDA ALT EKSTREMİTE KAS FİBRİL TİPİ DAĞILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 63-70
Year-Number: 2019-91

Abstract

Bu çalışmanın amacı alt ekstremitenin baskın olarak kullanıldığı bisiklet, hentbol ve bale branşlarındaki sporcuların bazı antropometrik özelliklerinin belirlenmesi ve branşlar arasında sporcuların kas fibril tipi dağılım oranlarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 9 hentbolcu, 10 balerin ve 9 bisikletçi olmak üzere 28 sporcu katıldı. Sporcular, fibril tiplerinin belirlenmesi için 180 derece/s hızda,her tekrarı 5 mm/s toplamda 50 tekrar diz ekstansiyon ve fleksiyonu gerçekleştirdi. Gruplar arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve farkın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için Tukey HSD post hoc testi uygulandı, anlamlılık düzeyi p˂0,05 olarak belirlendi. Analizler sonucunda branşlar arasında; FT:[F(2,25)=15,47; p˂,05] ve ST:[F(2,25)=8,56; p˂,05] parametreleri arasında anlamlı fark bulundu. Post-hoc analizi sonucu FT’deki anlamlı farkın hentbol (57,23±8,32) ile bisiklet (38,33±11,00) ve bale (41,90±12,48) branşları arasında; ST’deki farkın ise hentbol (42,76±8,32) ile bale(58,10±12,48) ve bisiklet (61,68±11,00) branşları arasında olduğu saptandı. Sonuç olarak, branşların genel karakteristik yapılarının sporcuların alt ekstremite fibril dağılım oranları üzerine etkili olduğu ve bu açıdan birbirlerinden farklılık gösterdiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine anthropometric properties of athletes in bicycle, handball and ballet branches where lower extremity is used predominantly and to compare the distribution rates of athletes with muscle fibril type. The sample consisted of 9 handball players 10 ballerinas and 9 cyclists. The athletes performed a total of 50 knee extension and flexion at 180 degrees/s and 5 mm/s for determination of fibril types. In order to determine the difference between the groups, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey HSD post-hoc test were used to determine the difference between the groups and the significance level was determined p˂0,05. As a result of the analysis; FT: [F (2,25) = 15.47; p;, 05] and ST: [F (2,25) = 8,56; p., 05] parameters. As a result of post-hoc analysis, significant difference in FT was found between handball (57,23 ± 8,32) and bicycle (38,33 ± 11,00) and ballet (41,90 ± 12,48) branches; The difference in ST was found between handball (42,76 ± 8,32) and ballet (58,10 ± 12,48) and bicycle (61,68 ± 11,00) branches. In conclusion, it can be said that the general characteristic structures of the branches are effective on the lower extremity fibril distribution rates of the athletes and they differ from each other in this respect.

Keywords