YEŞİL YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA VE ÇEVRESEL MUHASEBE DEĞİŞKENLERİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Author:

Number of pages: 204-235
Year-Number: 2019-91

Abstract

Araştırmada otel işletmelerinin yeşil pazarlama anlayışı ile çevresel muhasebe uygulamaları arasında bir ilişkinin anlamlı olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye genelinde faaliyet gösteren 127 yeşil yıldızlı otel ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri Yeşil Pazarlama Stratejileri Ölçeği ve Çevresel Muhasebe Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Örnekler T-Testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar yeşil pazarlama stratejileri kullanım düzeyi yüksek olan otellerde, çevresel muhasebe uygulamalarının daha yüksek düzeyde gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda otellerin yeşil pazarlama stratejileri kullanma düzeylerinin faaliyet süresine, faaliyet dönemine, çalışan sayısına, faaliyet gösterdiği pazar boyutuna, yeşil pazarlama veya çevreye duyarlı stratejiler uygulama nedenine, çevre uygulamaları ile ilgili raporlama sıklığına, finansal tablolarda çevresel maliyetlere ayrıca yer verilmesinin nedenine, çevresel uygulama maliyetlerinin oranına ve çevresel raporlarda verilen bilgi türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Fakat çevresel faaliyetler için bütçeleme yapılma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate whether a relationship between green marketing understanding of hotel businesses and environmental accounting practices is meaningful. For this end, has been conducted interview swith 127 the green stars hotels operating across in Turkey. The data were collected by Green Marketing Strategies Scale and Environmental Accounting Scale. Independent samples T-Test, ANOVA and Pearson Correlation Analysis were used to analyze the data. The results showed that in the hotels with high level of green marketing strategies, environmental accounting practices were performed at a higher level. As a result of the study, it is concluded that the green marketing strategies usage levels of the hotels, the activity period, thenumber of employees, the market size in which they operate, the reason for application of strategies sensitive to green marketing or environment, the frequency of reporting related to environmental practices, the environmental costs in the financial statements, and no significant difference according to the type of information given in environmental reports. However, it was found that there is a significant difference for the environmental activities according to the budgeting process.

Keywords