TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMETLERİN VE POLİTİKALARIN TARİHÇESİ

Author:

Year-Number: 2019-88
Number of pages: 818-832
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen tıbbi koşullara rağmen giderek artan yaşlı nüfusuna bağlı olarak engelli nüfusu dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaktadır. Dünyada 1970’li yıllardan sonra engellilere yönelik sosyal hizmetler ve politikalar sivil toplum kuruluşlarının çabaları ile birlikte artmaya başlamış ve bugün özellikle de gelişmiş ülkelerde engelli bireyler bu hizmetler sayesinde toplumun bir parçası olarak görülmektedir. Türkiye’de ise bu çalışmalar henüz gelişmiş ülkelerin seviyesinde olmasa da özellikle 2000’li yıllardan sonra artış göstermektedir. Türkiye’de engelliler ile ilgili en önemli çalışma 2005 yılında kabul edilen 5378 numaralı “Engelliler Hakkında Kanun”dur. Bu çalışmada Türkiye’de tarihsel süreç içerisindeki engelli bireylere yönelik önemli sosyal politika ve hizmetlere yer verilmektedir.

Keywords

Abstract

Despite to evolving medical conditions, depending on the growing elderly population disabled population is increasing in the world and in Turkey. After 1970s, social services and policies for people with disabilities started to increase with the efforts of non-governmental organizations. Today, especially in developed countries, people with disabilities are being seen as a part of society through these services. In Turkey, these studies have not yet reached the level of developed countries. Nevertheless, especially after the 2000s, these studies have been increasing. In Turkey, most important study “Law for Disabled People” which is number 5378 and accepted in 2005. It has been mentioned in this study, important social policies and services for people with disabilities in the historical process in Turkey.

Keywords