YAYGIN VE YEREL GAZETELERE GÜVEN DÜZEYİ: KONYA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 395-406
Year-Number: 2019-89

Abstract

Kitle iletişim araçları ortaya çıkıp yaygınlaşmasından bu yana insanların ya-şamında önemli bir yer işgal etmiştir. İnsanlar içinde yaşadıkları dünya hak-kında pek çok bilgiyi ve haberi gazetelerden öğrenmektedir. İnsanları bilgi-lendiren yaygın ve yerel gazetelerin haberlerinde tarafsız ve objektif olmaları gerekir; fakat çeşitli ideolojik, ticari nedenler ve siyasal baskılar bu tarafsızlığı gölgelemektedir. Bu durum ise zamanla bireylerin gazetelere olan güveninin azalmasına neden olmaktadır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde medyaya duyulan güven tartışılır duruma gelmiştir. Bu araştırma Konya örneğinde, katı-lımcıların gazetelere olan güven düzeylerini ortaya koymak amacıyla yürütül-müştür. Araştırmada yaygın ve yerel gazetelere duyulan güven düzeyi mercek altına alınmıştır. Çalışmada saha araştırması yöntemi kullanılmış olup, veriler 870 katılımcıdan anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları; katılımcı-ların yerel ve yaygın gazetelere orta düzeyde güven duydukları sonucunu vermiştir. Kadınların yaygın ve yerel gazetelere güven düzeyleri erkeklere oranla daha yüksek çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Since mass media have emerged and became widespread, they have occupied an important place in people's lives. People learn a lot of information about the world that they live in and the news from the newspapers. General and lo-cal newspapers should be objective in their news;but various ideological, commercial and political pressures overshadow this neutrality. This situation leads to a decrease in the trust of individuals in newspapers. In recent years, the trust in the media in our country and in the world has been discussing.This study was carried out in order to reveal the trust level of the participants in newspapers in the sample of Konya. The level of trust in general and local newspapers was examined in the study. Field research method was used in the study and data were collected from 870 participants by survey technique. Re-search results; The results showed that the participants had moderate trust in local and general newspapers.Women's trust levels in general and local newspapers were higher than men.

Keywords