BEDEN İMGESİNİN EGZERSİZ VEYA SPORA KATILIM İLE SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 261-278
Year-Number: 2019-89

Abstract

Bu çalışmada, sporcu olmayan grupta, egzersize veya spora katılımın beden imgesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 18-70 yaşları arasında 912 kişi (462 kadın, 450 erkek) katılmıştır. Katılımcılara İki Boyutlu Beden İmgesi Ölçeği uygulanmış, ölçekten elde edilen puanlar çok yönlü tek değişkenli (ANOVA) ve çok yönlü iki değişkenli varyans analiziyle (MANOVA) karşılaştırılmıştır. Ölçeğin genel toplam puanı açısından yapılan grup karşılaştırmalarında yaş, eğitim durumu, medeni durum ve egzersiz veya spor yapma durumuna göre oluşturulan gruplar arasında farklılık olmadığı, buna karşın cinsiyet, gelir durumu ve hayattan memnuniyet düzeyine göre oluşturulan gruplar arasında farklılık olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, “Görünüm” ve “İşlevler” alt boyutları için yapılan karşılaştırmalarda spor yapma durumuna göre oluşturulan gruplar arasında “İşlevler” alt boyutu puanı açısından farklılık olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar alanyazındaki ilgili çalışmalar bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The present study aimed to examine the effect of engaging in exercise or sports on body image in nonathletes. A total of 912 subjects (462 female, 450 male), between the ages of 18 and 70, have participated in the study. The Two Dimensional Body Image Scale was applied to participants, and scores were compared using multiway analysis of variance (ANOVA) and multivariate analysis of variance (MANOVA). It was observed that there were no significant differences between groups that were formed in terms of age, education, marital status and engaging in exercise or sports in terms of total score of the scale, but in gender, income status and satisfaction with life groups. Additionally, in comparing “Appearance” and “Functions” sub-dimensions’ scores, it was found that there were significant differences between groups that were formed regarding the sports participation status in terms of “Functions” sub-dimension. Results were discussed in line with the related studies in literature.

Keywords