SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Görsel Sanatlar
Number of pages: 180-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı görsel sanatlar öğretimi dersini alan sınıf öğretmenliği programı öğretmen adaylarının görsel sanatlar dersi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 123 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış "Öğrenci Görüşme Formu" kullanılmıştır. Öğretmen adalarının görüşme sorularına verdikleri yanıtlar içerik analizi tekniği ile çözümlenerek, elde edilen veriler sayısallaştırılmış, frekans ve yüzde dağılımları üzerinden yorumlara gidilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının dersi yetenekle ilişkilendirdikleri için kaygı yaşadıkları bulunmuş olup öğrenme süreçleri sonunda ise kaygılarından arındıkları ve etkinliklerden zevk aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde farklı görsel anlatım teknikleri ile ilgili deneyim kazanmaları, çocuk resimlerinin gelişim özellikleri ve çocuk resimlerini yorumlama konusunda deneyim kazanmalarının en çok vurgulanan konular olduğu görülmüştür. Bu ve benzeri bulgularla öğretmen adaylarından elde edilen öneriler, görsel sanatlar öğretimi dersinin ders saatlerinin arttırılması ya da görsel anlatım teknikleri ve öğretimi, çocuk resimleri ve analizi, görsel sanatlar etkinliklerinin planlanması ve uygulamasından oluşan yarı dersler olarak programlanması önerisine temel oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to provide a qualitative description of the attitudes of classroom teaching students enrolled at the course of visual arts teaching towards this course, seeking an answer to the wuestion of what attitudes classroom teacher candidates have towards the visual arts course. The study group consisted of 123 classroom teacher candidates. Data were cllected through the use of "Student Interview Form", as a semi-structured tool for the purposes of the study. The answer provided by the students to each of the interview wuestions were anlyzed through content analysis, transcribed, and data were digitized. Frequency distribution was used for the numerical analysis of the data. The study was tested for validity and reliability by the researcher and three experts. As a result of the research, it was found out that they found that they relieved their concerns and enjoyed the activities. ın the sama way, it is seen that gaining experience about different visual expression techniques, gaining experience in the development of children's paintings and interpreting children's pictures are the most emphasized subjects.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics