İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Number of pages: 454-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de öğrenciler öğrenim hayatı boyunca İngilizce dersi almalarına rağmen genel olarak İngilizceyi öğrenmekte zorlanmakta ve bu durum yabancı dil konusunda öğrenilmiş çaresizliğe neden olmaktadır. Yabancı dil öğrenimi üzerinde etkisi olan faktörlerden biri de öğrenenden kaynaklanan bireysel farklılıklardır. İngilizce dersine yönelik tutumları etkileyen en önemli etken ise öğrencinin bireysel farklılığıdır. Bireysel farklılığı içinde barındıran etkenlerden biri de bireyin tutumudur. Öğrencilerin yabancı dil öğrenme ile ilgili inançları ve geliştirdikleri tutumları onların başarılarını ve başarısızlıklarını etkileyen bir unsur olduğu pek çok araştırmaya konu olmuştur. Ayrıca İngilizce öğretimi ve tutum üzerine yapılan birçok araştırmada da öğrencinin İngilizce dersine yönelik tutumunun farklı değişkenlere göre farklılaştığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarını cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf, okul isimleri, anne-baba eğitim durumu ve kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu araştırmanın çalışma evreni, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’da üç farklı okulda eğitim gören 461 ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada veriler, davranışsal ve duyuşsal boyutları olan 16 maddeden oluşan “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiş ve verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları, t-testi ve ANOVA istatistiki yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularını incelediğimizde cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin ve sınıf değişkenine göre ise 5. Sınıf öğrencilerinin duyuşsal ve davranışsal alt boyutta aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür. bir başka deyişle kız öğrencilerinin ve 5. Sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları daha olumludur. Özel okul öğrencileri, ebeveyni üniversite mezunu olanlar ve kardeşi olmayanlar öğrenciler ise davranışsal alt boyutta puan ortalamalarının yüksek olduğu görülmüştür. Kısacası, bu öğrenciler İngilizce dersine yönelik olumlu tutuma sahiptirler.

Keywords

Abstract

Although in Turkey students have been learning English during their education lives in generally they have difficulty in learning English. This situation about foreign language causes learned helplessness for them. One of the factors has an effect on learning foreign language is individual differences which is originated from learners’ own. This is showed that the most important factor affecting attitudes towards English is individual differences. Actually individual differences involve individuals’ attitudes. In addition, many researches are mentioned that student’s belief and their improved attitudes with foreign language learning is a factor which affects their success and failure. The aim of this study is to determine whether or not there become different primary school and middle school students’ attitudes towards English lesson according to different variables. The target population of this study consisted of 461 primary school and middle school students who were three different schools in İstanbul in 2018-2019 academic years. The data of this study was acquired by “Attitude Scale towards English Lesson” which has behavioral and sensual (affective) aspect and developed by Orakcı (2017). The acquired data is analyzed by SPSS programme and while it was analyzing the data it was utilized range of frequencies, percent calculation, t- test and ANOVA statistical method. When it was analyzed the study finding according to gender variables, female students and according to grade variables, 5 grade students get more high grade in behavioral and sensual (affective) aspect. In other words, female students and 5 grade students had more positive students towards English lesson. In addition, private school students, students who have university graduation parents and students who haven’t any brothers or sisters have high point average in behavioral aspect. In other words, these students have more positive attitudes towards English lesson.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics