KAMUSAL ALANDA TOPLUMSAL CİNSİYET GÖRÜNÜMLERİ-KADIN SÜRÜCÜLERE İLİŞKİN KALIP YARGILAR –GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 442-453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin doğası içinde bulunulan topluma, zamana ve mekâna göre değişmektedir. Kültürden kültüre ve zamanla değişen cinsiyet ilişkileri genellikle toplumsal süreçlerde yeniden üretilmektedir. Bu bağlamda ele alındığında, araştırmamız için önemli gördüğümüz toplumsal cinsiyetin oluşumunda, kadın-erkek rol ilişkilerinin doğasını anlamlandırma da trafikle ilgili tutum ve davranışlar dikkat çekmektedir. Zira toplumsal hayatta, cinsiyet ilişkileri üzerine yorum ve kanaatlerin en çok dile getirildiği konulardan biri de trafikte kadın sürücüleri olgusudur. Bu çalışma, Gaziantep ilinde, en az bir yıl süreyle aktif olarak araç kullanan kadın ve erkek sürücülerin bakış açısından, kadın sürücülere ilişkin kalıp yargıları araştırmayı hedeflemektedir. Nitel araştırma desenine uygun olarak yapılan çalışmanın bulgularına göre, kadın sürücülerle ilgili birtakım kalıp yargılara (stereotiplere) ulaşılmıştır. Bunlar arasında, “dikkatli sürücü”, “kuralcı sürücü”, “yavaş sürücü”, “tedirgin sürücü”, “cesaretsiz sürücü” ve “panik sürücü” gibi kalıp yargılar öne çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The nature of gender relations varies according to the society, time, and place. Gender relations that change from culture to culture and over time are generally reproduced in social processes. In this context, attitudes and behaviors related to traffic are noteworthy in making sense of the nature of male-female role relations in the formation of gender that we consider important for our research. One of the most talked about comments and opinions on gender relations in social life is the phenomenon of female drivers in traffic. This research aims to research the stereotypes of female drivers in terms of the point of view of female and male drivers actively driving in traffic for at least one year in Gaziantep province. According to the findings of the study conducted in accordance with the qualitative research design, some stereotypes have been reached about female drivers. Among them, stereotypes such as “careful driver”, “prescriptive driver”, “slow driver”, “uneasy driver”, “timid driver”, and “panic driver” draw attention.

Keywords


 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2011), Türkiye ‘de Aile Yapısı Araştırması 2011, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları, Ankara.

 • Bilgin, N., (1996), İnsan İlişkileri ve Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

 • Giddens, A., (2000), Sosyoloji, (Çev. Hüseyin Özel, Cemal Güzel), Ayraç Yayınları, Ankara.

 • Kandiyoti, D., (2015), Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, (Çev. Aksu Bora, Feyziye Sayılan, Şirin Tekeli, Hüseyin Tapınç ve Ferhunde Özbay), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Karabayev, B.; Tutkun, Ö. F., (2001), Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Karşı Taşıdıkları Kalıp Yargılar, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilig, 18, s. 1-26.

 • Kağıtçıbaşı, Ç.; Cemalcılar, Z., (2014), Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınları, İstanbul.

 • Marshall, G., (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. O. Akınhay, D. Kömürcü), Bilim ve Sanat Ya- yınları, Ankara.

 • Oakley, A., (1972), Sex, Gender, Society, Maurice Temple Smith Ltd., London.

 • Rice, F. P., (1996), Intimate Relationships, Marriages, and Families, Mayfield Publishing, Cali- fornia.

 • Tezcan, M., (1974), Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme, Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.

 • Yıldırım, A.; Şimşek, H., (2000), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayın- cılık, Ankara.

 • Yıldırım, E., (2013), “Aile ve Evlilik Türleri”, Aile Sosyolojisi, (Ed. K. Canatan-E. Yıldırım), Açılım kitap, İstanbul.

 • Yapıcı, A., (2004), Din Kimlik ve Ön Yargı: Biz ve Onlar, Karahan Yayınları, Adana.

 • http://www.ensonhaber.com/kadin-surucu.htm - Erişim Tarihi: 01. 05. 2018.

 • http://www.haberturk.com/konya-da-kadin-surucu-trafikte-tartistigi-erkek-surucuye-plakayla- saldirdi-1651770- Erişim Tarihi: 01. 05. 2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics