SANAT VE DİYALOG

Author:

Number of pages: 122-129
Year-Number: 2019-89

Abstract

Bu makalede; sanat mekânı ve izleyicisi ile karşılıklı etkileşimsel bir dil yaratan güncel sanatçıların, sanatsal temsillerinin düşünsel alt yapısı sorgulanacaktır. Güncel sanatçıların katılımcıları ile kurduğu karşılıklı iletişim ve etkileşimleri incelenecektir. Geçmiş yüzyılın sanat yapma pratikleri ve eleştirileri çerçevesinde, günümüz sanat algısı ve değerleri araştırılacaktır. Güncel sanat, sanat algısını, değerlendirilme kriterlerini ve görsel alışkanlıkları kırmaktadır. Güncel sanatçılar, sanat izleyicisini katılımcı olarak konumlandırarak, sosyal ve kültürel kimlikler çerçevesinde yeni yaşamsal pratikler üzerinden ilişki biçimleri geliştirmeye çalışmaktadırlar. Kültürel kimliklerin ve değerlerin mekânsal oluşumlarının sorgulandığı ilişkisellik bağlamları, güncel sanatın sorguladığı kavramlardır. Bu bağlamda makale güncel sanatçıların toplumla, kültürle ve sanat yapma pratiklerinin alternatif oluşumlarının yorumlarını içermektedir.

Keywords

Abstract

In this article, the intellectual substructure of the artistic representations of contemporary artists who create an interactive language with the art space and the viewer will be questioned. The communication and interactions of contemporary artists with their participants will be examined. In the context of art practices and criticisms of the past century, contemporary art perception and values will be explored. Contemporary art breaks the perception of art, evaluation criteria and visual habits. Contemporary artists try to develop their relationship with new vital practices within the framework of their social and cultural identities by positioning the art audience as participants. The relational contexts in which the spatial formations of cultural identities and values questioned are the concepts of contemporary art. In this context, the article includes the interpretation of the alternative formations of contemporary artists, society, culture and art practices.

Keywords